Fakta om E6 Kvithammar - Åsen

Nye Veier skal bygge ny E6 fra Kvithammar i Stjørdal kommune til Åsen i Levanger kommune. Den nye motorveien vil ha fire felt og fartsgrense på 110 km/t. Strekningen er ca. 19 kilometer, hvorav 12 er i tunnel. Fire felt, doble tunnelløp og økt fartsgrense vil gi bedre fremkommelighet, redusert reisetid og mer forutsigbarhet for trafikantene. Den nye veien vil også øke trafikksikkerheten.

Transportkorridoren mellom Stjørdal og Åsen, som er en del av det nasjonale transportnettet, preges i dag av høy sårbarhet. Strekningen er ulykkesbelastet, og består i hovedsak av tofelts vei med til dels krapp kurvatur og mye stigning/fall. Trafikkutviklingen tilsier at trafikksikkerhet og kapasitet må forbedres. Det er på deler av strekningen stor risiko for storulykker, samtidig som det mangler omkjøringsmulighet ved Langstein og i Vuddudalen. 

Entreprenør: Hæhre Entreprenør AS 
Rådgiver: Aas-Jakobsen, ViaNova, Selberg Arkitekter, NGI, Sweco, Brekke & Strand, ECT, Safetec mfl.

 

Her kan du lese om hva som skal skje i anleggsperioden. 


Slik blir ny E6, Stjørdal-parsellen:

Reguleringsplanforslaget for Stjørdal-parsellen ble vedtatt i kommunestyret 25.03.21.

 

Slik blir ny E6, Levanger-parsellen:

Reguleringsplanforslaget for Levanger-parsellen ble vedtatt i kommunestyret 22.09.21


01.02.22 hold Nye Veier og Hæhre Entreprenør et digitalt informasjonsmøte i forbindelse med byggestart. Les mer og se opptak av møtet her.