Plan for E6 Kvithammar – Åsen

Nye Veier og Hæhre Entreprenør bygger ny E6 fra Kvithammar i Stjørdal til Åsen i Levanger. Her får du en oversikt over hva som skal skje i anleggsperioden.

Strekningen som bygges er ca. 19 km, har fire kjørefelt og en fartsgrense på 110 km/t. Det vil forkorte reisetiden med omtrent 9 minutter, noe som utgjør en halvering av dagens reisetid.

Strekningen omfatter fem tunneler:

 • Forbordsfjelltunnelen 6,1 km
 • Høghåmmårtunnelen 1,4 km
 • Ramshåmmårtunnelen 1,8 km
 • Grubbåstunnelen 0,3 km
 • Åstunnelen 2,1 km


Videre er det seks dagsoner:

 • Kvithammar
 • Langsteindalen
 • Vuddudalen
 • Kleiva
 • Stokkan
 • Åsen

Den lengste dagsonen er Vuddudalen på 2,5 km. En rekke betongkonstruksjoner inngår i prosjektet, blant annet Vollselvbrua med sine 360 m over Vollselva. Videre er det flere mindre bruer, kulverter, 20 portaler for tunneler, tekniske bygg og andre mindre konstruksjoner.

Her kan du lese om hva som skal gjøres innenfor hver parsell: 


Parsell 1: Kvithammar – Holan
Prosjektet starter ved Kvithammarkrysset. Brua i det eksisterende krysset skal beholdes, mens rundkjøringene og rampene skal utvides for å kunne håndtere alle typer kjøretøy ved omkjøringssituasjoner.

Underveis i byggingen av Kvithammarkrysset vil trafikken legges om rundt anleggsarbeidene. Ved trafikkomlegging blir det satt opp fysiske barrierer, og midlertidig omkjøring blir godt skiltet. Trafikken på E6 skal ha høyest prioritet gjennom krysset i anleggsperioden, og driftsforstyrrelser skal minimeres. Alle trafikkomlegginger med nye kjøremønstre vil bli annonsert i forkant.


Kvithammarkrysset: Illustrasjon av det fremtidige Kvithammarkrysset med Vinnavegen (fv. 6810) til venstre i bildet. Det etableres gang- og sykkelveg langs Vinnavegen. Arbeidet med denne ferdigstilles våren 2022. 

Videre nordover skal Vollselvbrua krysse Nordlandsbanen og Vollselva før vegen går videre inn i Forbordsfjellet ved Holan. Brua utføres som to separate bruer og blir ca. 360 meter lang.


Vollselvbrua: Illustrasjon av Vollselvbrua over Vollselva og Nordlandsbanen. Planlagt oppstart for konstruksjonsarbeidet er våren 2023 med ferdigstillelse høsten 2024.


Parsell 2: Forbordsfjelltunnelen
Gjennom Forbordsfjellet skal det bygges en tunnel på 6,1 km med doble løp. Tunnelen skal bygges fra begge sider. Først fra sørsiden hvor første tunnelsalve fra Holan ble skutt i februar 2022. I slutten av mars 2022 er det oppstart fra nordsiden i Langsteindalen, og tunnelen bygges fra begge retninger vekselvis mellom de doble tunnelløpene. Tunneldrivingen ferdigstilles senhøsten 2024, da er det gjennomslag gjennom fjellet og klart for vegbygging, vann- og frostsikring, elektro og annet arbeid i tunnelen.


Forbordsfjelltunnelen: Påhugg Forbordsfjelltunnelen sett fra Holan.


Parsell 3: Langsteindalen
I Langsteindalen skal det bygges tunnel fra begge sider, ca. 4 km i Forbordsfjelltunnelen mot sør og ca. 1,4 km i Høghåmmårtunnelen mot nord. Dette gir et stort overskudd av masser disponibelt i området. Av dette vil mye gjenbrukes til vegfylling for ny E6, oppfylling av sidearealer og bearbeiding av knuste masser til overbygning for hele veganlegget. På grunn av grunnforholdene i området skal det utføres omfattende stabiliseringsarbeid mot Langsteinelva (kalksementstabilisering) før vegfylling kan igangsettes. Ved ferdigstillelse av vegen skal det reetableres dyrka mark inntil vegen. Det er også etablert et massedeponi for overskuddsstein i skogområde overfor påhugget til Forbordsfjelltunnelen. Etter oppfylling vil deponiet tilføres vegetasjonsmasser som gir godt grunnlag for tilvekst av skog.


Langsteindalen: Illustrasjon over permanent situasjon for dagsonen i Langsteindalen. Påhugg Forbordsfjelltunnelen vises til høyre i bildet. Påhugg Høghåmmårtunnelen blir til venstre i bildet. Langsteinvegen (fv. 6816) vil krysse under ny E6 i kulvert. Betongarbeider i forbindelse med kulverten har oppstart sommeren 2022.


Parsell 4: Høghåmmårtunnelen
Den andre tunnelen som kommer til å bygges fra Langsteindalen går gjennom Høghåmmåren mot Vuddudalen, og blir 1,4 km lang. Her planlegges det å starte med tunneldriving i slutten av 2023 og det anslås ca. ett år med tunneldriving.

Parsell 5: Vuddudalen
I Vuddudalen vil motorveien bygges et stykke over jernbanen gjennom krevende topografi, med høye skjæringer i fjell og høye steinfyllinger. Det etableres et deponi rett sør for påhugg nord til Høghåmmårtunnelen, som er et massedeponi i skogområde. Etter oppfylling og påføring av eksisterende vegetasjonsmasse vil deponiet tilplantes og gi et godt grunnlag for skogdrift.


Påhugg Høghåmmårtunnelen fra Vuddudalen: Illustrasjon av permanent situasjon av nordre påhugg til Høghåmmårtunnelen og deponiområdet. Deponiene vil slakes ut og tilpasses naturlig terrengformasjoner.


Deponiet vil primært ta imot overskuddsmasser fra dagsone i Vuddudalen, Ramshåmmårtunnelen og Kleiva. Det vil pågå hogst og forberedende tiltak i Vuddudalen og i deponiområdet fra januar 2022.  


Dagsone Vuddudalen: Eksisterende E6 ligger til venstre i illustrasjonsbildet. E6-linjen i Vuddudalen blir ca. 2,6 km. Veien ligger helt og delvis i skjæring i kraftig skrånende terreng. Terrengets beskaffenhet medfører vesentlige rassikringstiltak langs med linja. Tiltakene er en kombinasjon av fanggjerder, fangvoller og lange overfylte tunnelportaler.

Parsell 6: Ramshåmmårtunnelen
Ramshåmmårtunnelen skal bygges fra sør (Vuddudalen). Drivetid (tid til gjennomslag gjennom tunnelen) vil være ca. 15 måneder.


Viltkrysning: Søndre påhugg Ramshåmmårtunnelen med lange overfylte portaler. Her blir det mulighet for viltkrysning.


Parsell 7: Kleiva
Parsellen er en kort veistrekning mellom Ramshåmmårtunnelen og Grubbåstunnelen hvor ny E6 krysser Vulua. I dette området skal det utføres grunnstabilisering med kalksement for å unngå setninger på veien, Vulua skal legges om, betongkulvert for kryssing av Vulua skal bygges samt etablering av portaler for Ramshåmmårtunnelen og Grubbåstunnelen. Vulua kulvert har planlagt oppstart i sommer 2023 og vil være ferdigstilt i løpet av høsten 2023.


Kleiva: Kort dagsonestrekning i Kleiva som krysser Vulua. I Vulua skal det tilrettelegges for fiskevandring. Det nye bekkeløpet skal ivareta gyting og oppvekst for fisk. Kulverten skal også bygges med en tørr passasje for småviltkryssing.

Parsell 8: Grubbåstunnelen
Tunnelen er ca. 300 m lang, og planlegges med bygging fra nord (Stokkan). Tunneldriving er planlagt fra vinteren 2023 til sommeren 2023. Tunnelen får utvidede løp for av- og påkjøringsfeltene fra halvkrysset i Stokkan.


Parsell 9: Stokkan
Parsellen er en kort veistrekning mellom Grubbåstunnelen og Åsentunnelen. I dette området skal det bygges et halvkryss med påkjøring for sørgående trafikk og avkjøring for nordgående trafikk. Krysset skal kobles på eksisterende E6 fra en ny rundkjøring.  Avkjøringsfeltet fra ny E6 krysser veien over Grubbåsbrua.


Grubbåsbrua: Med planlagt oppstart sommeren 2024.


Parsell 10: Åstunnelen
Tunnelen skal drives fra både Stokkan i sør og Vassmarka i nord. Planlagt oppstart fra nord er høsten 2022 og fra sør er det planlagt oppstart våren 2023. Tunnelen er ca. 2,1 km lang og driving vil pågå frem til sommeren 2024.

Parsell 11: Vassmarka
I Vassmarka skal det bygges et nytt halvkryss, Hammerkrysset, med påkjøring for nordgående trafikk og avkjøring for sørgående trafikk. Ny trasé skal løftes i forhold til eksisterende vei, og dagens bru (Gullberget bru) skal rives. Overgangsbrua for fv. 6854 (Hammerbrua) må også rives for bygging av ny E6. Området vil få adkomst direkte fra eksisterende E6 og en midlertidig rundkjøring som etableres helt nord på parsellen i anleggsfasen. Overskuddsmasser av stein fra sprenging i dagen og Åsentunnelen vil benyttes til å fylle opp for fremtidig næringsområde.


Oversiktsbilde Vassmarka: Fremtidig næringsområde illustrert med gule bygninger. Ny E6 spleises på eksisterende E6 ved Nordre Hammer.Alle tidsangivelser som er oppgitt er planlagte tidspunkt. Endringer kan forekomme.

Hæhre er totalentreprenør, og prosjekteringen blir utført av Aas-Jakobsen/ViaNova-nettverket. Prosjektet har vært gjennom en samhandlingsfase fra 2019-2021 der rådgiver, entreprenør og byggherre har utarbeidet godkjente reguleringsplaner for prosjektet i henholdsvis Stjørdal og Levanger kommuner.

Bilder