Alternativ øst

Nedenfor finner du innsynskart, innspills skjema med veiledning, og link til alle plandokumentene på kommunens hjemmeside for alternativ øst. Planen lå ute til høring i perioden 22.12.2022 - 12.02.2023

Informasjon om alternativ vest ligger her.

Om alternativ øst

Planforslaget Alternativ øst legger opp til en ny trasè utenfor dagens E6. Korridoren starter ved Nedgård og går 4 km nordover (øst for dagens E6) før den går i en ca. 500 m lang tunnel gjennom Granholtet og deretter på bru over Orkla. Etter brua blir det en stigning opp til et planskilt kryss med rv. 3 før traséen fortsetter videre nordover mot Toset.

Alternativ øst er markert i rødt, mens alternativ vest i lyserød.

Figur: Alternativ øst vist i rødt, mens alternativ vest er vist i lyserød.

Utforming

Dimensjoneringsklasse H2 legges til grunn sør for krysset med rv. 3. Dvs. 2 – 3 felts vei med midtdeler og bredde 12-15 m og fartsgrense 90 km/t. Nord for krysset legges dimensjoneringsklasse H3 til grunn, dvs. 4-felts motorvei og fartsgrense 110 km/t til den treffer regulert løsning ved Toset, dvs. veibredde ca. 19 m. Total veilengde på den regulerte løsningen er 10,1 km.