Alternativ vest

Nedenfor finner du innsynskart, innspills skjema med veiledning, og link til alle plandokumentene på kommunens hjemmeside for alternativ vest. Planen lå ute til høring i perioden 22.12.2022 - 12.02.2023

Informasjon om alternativ øst ligger her.

Om alternativ vest

Den vestlige korridoren vil i stor grad følge dagens E6. Det er foreslått ny bru over Orkla, og dagens bru (Kløftbrua) søkes brukt som lokalveibru. Det legges opp til planskilt kryss med rv. 3 like sør for dagens kryss på Ulsberg. På strekningen Ulsberg - Toset vil alternativet overlappe gjeldende reguleringsplan for ny E6. Som i vedtatt plan forutsettes det ett-løps tunnel med 3 felt og bredde 14,0 meter.

Figur: Alternativ vest vist i rødt, mens alternativ øst vises i lyserød.

Utforming

Dimensjoneringsklasse H2 legges til grunn, dvs. 2 – 3 felts vei med midtdeler og bredde 12-15 m og fartsgrense 90 km/t fram til Tosetbergtunnelen. Tosetbergtunnelen får fartsgrense 80 km/t. Nord for denne forutsettes fartsgrense 110 km/t. Dagens E6 søkes gjenbrukt i størst mulig grad. Enten som del av ny E6, eller til bruk som parallelført lokalvei på hele eller deler av strekningen.