Fakta om E6 Nedgård - Berkåk

Nye Veier skal bygge ny E6 fra Nedgård til Berkåk i Rennebu kommune. Strekningen er ca. 16 km lang, og det legges opp til delvis firefelts vei med 110 km/t og 2/3-felts vei med 90 km/t.

For strekningen Nedgård – Toset pågår det en omreguleringsprosess. Det er utredet to alternativer, en vestlig og en østlig trasé. Nye Veier har laget en reguleringsplan for hvert alternativ, men anbefaler at vestre alternativ vedtas. Reguleringsplaner og konsekvensutredning sendes på høring på vanlig måte. Det er Rennebu kommune som gjør det endelige trasévedtaket.

Dagens E6 på denne strekningen er en tofelts vei med varierende standard. Strekningen er ulykkesbelastet og har stedvis nedsatt fartsgrense. Den generelle fartsgrensen på er 80 km/t med redusert fartsgrense på 60 km/t forbi Ulsbergkrysset. Videre nordover fra Ulsbergkrysset er fartsgrensen redusert il 70 km/t, og med 60 km/t når veien nærmer seg Berkåk. Ny E6 vil bedre både trafikksikkerhet og fremkommelighet.