Fakta om E6 Nedgård - Berkåk

Nye Veier skal bygge ny E6 fra Nedgård til Berkåk i Rennebu kommune. Strekningen Nedgård – Berkåk er ca. 16 km lang, og det legges opp til firefelts vei med 110 km/t nord for Tosetbergtunnelen og 2/3-felts vei med 90 km/t sør for tunnelen. Det foreligger godkjent reguleringsplan for strekningen Ulsberg – Berkåk fra 2019. For strekningen Nedgård – Toset har det vært en omreguleringsprosess. Nye Veier utredet to alternativer, en vestlig og en østlig trasé. 25.05.23 vedtok kommunestyret i Rennebu vestlig trasé, etter Nye Veiers anbefaling.

Dagens E6 på denne strekningen er en tofelts vei med varierende standard. Strekningen er ulykkesbelastet og har stedvis nedsatt fartsgrense. Den generelle fartsgrensen er 80 km/t med redusert fartsgrense på 60 km/t forbi Ulsbergkrysset. Videre nordover fra Ulsbergkrysset er fartsgrensen redusert til 70 km/t, og til 60 km/t når veien nærmer seg Berkåk. Ny E6 vil bedre både trafikksikkerheten og fremkommeligheten.