Støyprosjekt E6 Ranheim-Værnes

Nye Veier har startet arbeidet med befaringer og beregninger for å kartlegge hvilke eiendommer langs ny E6 fra Ranheim til Værnes som har rett på støyskjermingstiltak. Her kan du lese mer om hvem som blir berørt og hvordan.

Når man bygger ny motorvei vil det alltid være noen eiendommer som blir berørt og som får mer støy. I forbindelse med utbyggingen av ny E6 Ranheim - Værnes, er det opprettet et eget støyprosjekt for å sikre at alle retningslinjer blir fulgt når det gjelder støyskjerming.

Hvem blir berørt?

Det er eiendommer som er i såkalt rød eller gul støysone som kan ha rett på støydempende tiltak. Her kan du se støysonekartene for hver kommune. Kartene er vedlegg til reguleringsplanene som er vedtatt i alle kommunene:


Støysonekart for Trondheim kommune. (Klikk på bildet helt nederst i saken for større versjon)

 


Støysonekart for Malvik kommune. (Klikk på bildet helt nederst i saken for større versjon)

 


Støysonekart for Stjørdal kommune. (Klikk på bildet helt nederst i saken for større versjon) 

 

For en mer detaljert oversikt se adresselistene som viser hvilke eiendommer som skal utredes for støytiltak:

Adresseliste for Trondheim kommune
Adresseliste for Malvik kommune
Adresseliste for Stjørdal kommune

Eierne av boliger i rød eller gul støysone vil bli kontaktet av Nye Veier i denne delen av støyprosjektet. Det er med andre ord ikke nødvendig å ta kontakt for å bestille befaring. Vi tar kontakt med deg når det er din tur.

Hvordan gjøres beregningene?

For å beregne støynivået innendørs, må det foretas en befaring og oppmåling av boligen. I rom for «varig opphold» (dvs. stue, kjøkken og soverom) vil følgende bli registrert:

  • rominndeling, inkludert volum og arealer
  • vinduer, type og lyddempende effekt
  • yttervegg, type og lyddempende effekt
  • eventuelle ventiler, dører og andre elementer som er relevante

Det vil også gjøres en vurdering av støy på uteareal, dvs. terrasse eller tilsvarende. Vi har behov for å vite hvordan huset er bygget for eksempel tverrsnitt av yttervegg o.l. Vi vil om mulig ta bilde/kopi av plantegninger ved befaringen. Det er derfor fint om du har dette klart når vi kommer på befaring.

Har alle rett på støydempende tiltak?

Etter hvert som beregningsrapporter ferdigstilles, vil resultatet bli formidlet til huseierne. Det er ikke sikkert at alle hus vil trenge støyreduserende tiltak. I så fall vil disse huseierne få en rapport som oppsummerer beregningene. En befaring medfører altså ikke at du nødvendigvis har krav på tiltak mot støy. 

Dersom beregnet støynivå viser seg å være over grenseverdien blir det foreslått tiltak. Tiltak kan eksempelvis være utskifting av vinduer, etterisolering av fasade, skjerming av uteplass, etc. Det er anledning til å takke nei til tilbud om støytiltak på eiendommen.

Hva er en støysone?

Når man snakker om støy og støybelastning, bruker man ofte begrepet «støysone». Støysonene deles inn fargene hvit, gul eller rød, avhengig av støybelastningen. For en nærmere forklaring på de ulike støysonene, ta en titt på støyberegningsrapportene. Det er laget en rapport for hver kommune:

Trondheim
Malvik
Stjørdal

Retningslinjer fra Klima- og miljødepartementet

Vurderingene gjøres i tråd med Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2016 med tilhørende veileder M-128.

T-1442/2016 er utarbeidet i tråd med EU-regelverkets metoder og målestørrelser, og er koordinert med støyreglene som er gitt etter forurensingsloven og teknisk forskrift til plan- og bygningsloven.

T-1442/2016 skal legges til grunn ved arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven i kommunene og i berørte statlige etater. Den gjelder både ved planlegging av ny støyende virksomhet og for arealbruk i støysoner rundt eksisterende virksomhet.


Har du spørsmål?


Har du spørsmål knytte til dette støyprosjektet send gjerne e-post til: E6RV-stoy@nyeveier.no eller kontakt prosjektleder for støy, John Einar Kvaal på mobilnr 976 49 488. 

Følg også med på denne siden for informasjon og aktueltsaker om status i prosjektet E6 Ranheim - Værnes.

Bilder