Fakta om E6 Ulsberg – Vindåsliene

Den nye veien nord for Ulsberg legges øst for dagens E6 og bygges i hovedsak som firefelts motorvei utenom Berkåk, og med 110 km/t som fartsgrense. Traséen er 25 kilometer lang og går stort sett i jomfruelig terreng. Utbyggingen får stor betydning for framkommelighet og trafikksikkerhet fordi den nye motorveien avløser en E6-strekning med lav standard og høy ulykkesrisiko. Prosjektkostnaden er ca. 3,6 mrd. kroner inkl. mva.

I gjeldende reguleringsplan omfatter prosjektet to tunneler (1,3 km og 2 km) samt flere bruer og betongkonstruksjoner. Nye Veier har imidlertid kommet frem til nye, alternative veilinjer der man heller bygger mer vei i dagen, altså uten tunnel. De nye veilinjene har flere fordeler, blant annet mindre klimagassutslipp, kortere reisetid, reduserte kostnader (både utbygging og drift) og god tilkobling til rv. 3, E6 gjennom Soknedal (Statens vegvesens prosjekt) og lokalveien.

De nye veialternativene er et resultat av samarbeidet mellom Nye Veier, FCC Construcción S.A, Johs. J Syltern AS og Rambøll Norge AS som er vår entreprenør og rådgiver i prosjektet. Nye Veiers gjennomføringsmodell går ut på å involvere entreprenør på et tidlig stadium, noe som ikke er vanlig i tradisjonell veibygging.  

Les mer om de nye alternativene for Ulsberg og Vindåsliene.

I Vindåsliene har vi startet planprosessen for reguleringsendring. Her kan du lese mer om prosessen og se kart over planområdet.

Vi har ikke startet planprosessen for Ulsberg enda.