Hvordan vil anleggsarbeidene foregå?

Jong

Ved Jong i Bærum vil det være anleggsarbeid på Jong-jordet. Under bakken kobles Ringeriksbanen mot dagens jernbane i den eksisterende tunnelen mellom Sandvika og Asker. Nye Veier vil legge stor vekt på informasjon til naboer og berørte. Nye Veier etablerer kontakt og informerer i god tid før anleggsarbeidet starter. Start på dette arbeidet er avhengig av mange faktorer.

Målinger i Jong-området

Nye Veier har et program for å måle hvordan vårt arbeid i området ved Jong påvirker eiendommer. Huseiere i området har fått detaljert informasjon om hvordan målingene gjennomføres. Det er montert bolter utvendig på bygninger. Disse boltene brukes til å avdekke om det skjer endringer på bygninger i når det bygges.

De som har målepunkter på sine bygninger, får besøk av Nerdrums Opmaaling AS. De gjør oppdraget for Nye Veier.

Nerdrums Opmaaling vil ringe på dørklokken og legitimere seg hver gang de kommer til din eiendom. Dersom ingen svarer, blir det lagt en kvittering i postkassen. Du trenger ikke foreta deg noe. Kvitteringen er kun ment som en orientering om at Nye Veier har vært inne på din eiendom.

Avtjerna

Ved Avtjerna i Bærum kommune skal det i regi av Nye Veier etableres et anleggs- og riggområde for bygging av jernbanetunnel mellom Jong og Sundvollen. Riggområdet er også arbeidsplassen for våre entreprenører. Her skal utstyr gjøres klart, service skal gjøres og utstyret skal lagres når det ikke brukes daglig. Plassen er begrenset og her vil det være mange entreprenører på plass samtidig. Dette vil kreve omfattende planlegging og koordinering. Ved Avtjerna bygges det et nytt kryss for å koble trafikken fra anleggsområdet til E16.

På Avtjerna er det regulert til behandling av Nye Veiers masser fra dette prosjektet. For Ringeriksbanen og resten av prosjektet er dette området viktig for midlertidig lagring av stein fra tunnelene. Området skal også utvikles med et permanent lager for masser og stein som kan benyttes i framtidige prosjekter.

E16 mellom Skaret og Sundvolden

Langs dagens E16 på denne strekningen vil det være omfattende anleggsarbeid. Trafikantene vil merke arbeidet langs og på denne strekningen. Omfanget og tidsplanen for arbeidet kommer på et senere tidspunkt.

Vedtatt reguleringsplan:
https://www.vegvesen.no/globalassets/vegprosjekter/utbygging/e16barum/vedlegg/vedlegg-skaret-hogkastet/planbeskrivelse-e16-skaret-hogkaset.pdf

E16 og Ringeriksbanen fra Sundvollen til Hønefoss

Denne strekningen går gjennom sentrale deler av Hole kommune og viktige deler av Ringerike kommune. På denne delen av prosjektet vil naboer og grunneiere bli berørt i perioden med bygging. Her vil det bli transport av masser, tidvis støy fra anleggsområdet, sprengninger og mye aktivitet. Dette vil tidvis oppleves som en belastning for naboer og området. Nye Veier vil legge vekt på informasjon til naboer og berørte i god tid før de ulike arbeidsoperasjonene starter. Oppstartstidspunkt for anleggsarbeidene her  er avhengig av mange faktorer.

Våre entreprenører vil være sentrale for kontakten med naboene i anleggsperioden.