Hva skjer med naboene?

I god tid for starten på anleggsarbeidet vil naboer og berørte få sine kontaktpersoner i prosjektet. Da blir det lettere å ta direkte kontakt med oss. De som blir direkte berørt på sine eiendommer får egne kontaktpersoner knyttet til ervervet av grunn og rettigheter. Våre entreprenører vil være sentrale for kontakten med naboene i anleggsperioden.

Naboer som ikke grenser til direkte til området for anleggsarbeid vil bli berørt. For støy er det et nasjonale retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen T-1442. Disse  retningslinjene beskriver anbefalte grenseverdier for utendørs støy fra vei og jernbanetrafikken og for anlegg. Reguleringsplanen beskriver hvilke eiendommer som skal vurderes for tiltak og hva slags tiltak som gjøres for å redusere støyen. Tiltak og kompensasjon for støy i anleggsperioden skjer først når prosjektet detaljeres ytterligere.

Reguleringsplanen angir i kart og bestemmelser rammer for anleggsarbeidet. Det er et eget kapittel i reguleringsplanen som beskriver gjennomføringen av arbeidet. Før arbeidet går i gang lages detaljert byggeplan og under gjennomføringen av tiltaket har entreprenør en viss frihet . Reguleringsplanens rammer beskriver rammene for hvordan entreprenøren kan planlegge sitt eget arbeid. Reguleringsplanen beskriver at anleggsarbeidene gjennomføres i hovedsak på dag- og kveldstid fra klokken 07 til 23. For jernbanetunnelen mellom Jong og Sundvollen planlegges det drift gjennom hele døgnet og seks dager i uka. Det vil være mulige arbeider knyttet til denne driften ved atkomsttunnelene. Viftene ved åpningene av tunnelene vil ha drift så lenge det er anleggsarbeider i tunnelene. Anleggets påvirkning på omgivelsene er særlig knyttet til utslipp av støy, støv og anleggsvann, og anleggstrafikk på de lokale veiene.