Fakta og bakgrunn

• 40 km ny dobbelsporet jernbane fra Sandvika i Bærum til Hønefoss • 25 km fire-felts motorvei fra Skaret til Hønefoss • Prosjektet er foreløpig ikke finansiert gjennom bevilgninger fra Stortinget. • Prosjektet inngår i Nasjonal transportplan for perioden frem til 2033.

Bakgrunn

Samferdselsdepartementet ba i januar 2014 Bane NOR (tidligere Jernbaneverket) og Statens vegvesen om å avklare viktige grensesnitt mellom prosjektene Ringeriksbanen og E16. Etatene skulle vurdere eventuelle fordeler med en felles korridor for vei og jernbane. Samferdselsdepartementet ba i august 2015 Bane NOR og Statens vegvesen om å utarbeide forslag til reguleringsplan for Ringeriksbanen og ny E16 Høgkastet (ved Sundvollen) til Hønefoss. De første planene om en jernbane mellom Hønefoss og Sandvika er mer enn 50 år gamle. Nye Veier overtok planlegging og bygging sommeren 2021. Bane NOR skal drive jernbanen når prosjektet står ferdig. Nye Veier AS skal drifte E 16 Høgkastet Hønefoss

Klima og miljø

Nye Veier skal gjøre vår del for at Norge skal nå nasjonale klimamål. Selskapet skal bidra til å realisere ambisjonene i NTP om en halvering av utslippene fra sektoren.​ Nye Veier skal redusere utslippene av klimagasser med 50 prosent fra prosjektene, som bygges, innen 2030.

Innen klima og miljø skal Nye Veier bli en tydeligere utfordrer, aktør som driver innovasjon og skal utvikle nye metoder på klima. Selskapet har en ambisjon om å utvikle og prioritere løsninger som redusere utslippene av klimagasser, som er kostnadseffektive.​ For å nå disse tøffe ambisjonene jobber Nye Veier kontinuerlig med å bygge intern kultur for å nå ambisjonene innen klima og miljø.

De tre største kildene for utslipp av klimagasser er betong i tunneler og bruer, armeringsstål, anleggsmaskinene og massetransport.

Bærekraftig bruk av masser en del av prosjektets mål. Den lange tunnelen for jernbanen mellom Sandvika og Sundvollen i syd gir enormt overskudd av steinmasser. I prosjektet er det stort behov for masser til fyllinger i nord. Massene trenges til bygging av vei, jernbane og konstruksjoner. Det er gjort grundige analyser av fjellet og bergartene. Disse viser at fjellet fra tunnelen kan brukes på nytt til både fyllinger forsterkningslag og veidekke.

Konsekvenser av prosjektet

Nye Veier jobber etter etablerte metoder for å redusere konsekvensene av prosjektene. Utbygging av Ringeriksbanen og E16 vil få omfattende negative konsekvenser for mange. Påvirkningen vil skje over flere år. For et prosjekt som dette er det konsekvenser i anleggsperioden, som forsvinner når prosjektet er ferdig. Så er det permanente konsekvenser gjennom hele jernbanen og veiens levetid.

Nye Veier planlegger og gjennomfører tiltak for å redusere konsekvensene:

  • Unngå mulig negativ påvirkning. Dette skjer gjennom prioritering mellom de mange hensyn, som gjøres i planlegging av et stort prosjekt.
  • Begrense og redusere omfanget av inngrepet i tid og omfang (avbøtende tiltak)
  • Restaurere direkte effekter i ettertid av prosjektet
  • Motvirke negativ påvirkning med kompensasjon. Dette er fysisk erstatning for skade tiltaket medfører som prosjektet ikke greier å unngå, avbøte eller restaurere. Kompenserende tiltak kan være for naturmangfold, flomsikring og jordbruk.