E16 fra Skaret til Hønefoss

Nye Veier skal bygge en sammenhengende fire felts vei fra Skaret, nord for Sollihøgda til Hønefoss. Nye Veiers prosjekt starter i sør der Statens vegvesen i dag jobber med sitt prosjekt fra Bjørum til Skaret. Når veien står ferdig, blir det sammenhengende fire felt fra Oslo til Hønefoss. Strekningen er regulert for en fart på 110 kilometer i timen.

Fra Skaret til Sundvollen

Nye Veier overtok planlegging av strekningen fra Skaret til Høgkastet fra Statens vegvesen. Hole kommune vedtok denne reguleringsplanen i desember 2017. Strekningen er på 8,7 kilometer.

Dette var ikke en del av det FRE16, som ble planlagt av Statens vegvesen og Bane NOR. Nye Veier mener det er mulig å bygge ny E16 mellom Skaret og Høgkastet innenfor den økonomiske rammen, som var bevilget til fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Høgkastet-Hønefoss.

Nye Veier undersøker muligheten for å gjenbruke deler av dagens E16 mellom Skaret og Høgkastet og utvide til 4- felt. Gjenbruk av dagens vei kan bidra til lavere kostnader, og gi mer vei for pengene. Det blir mindre bruk av de innsatsfaktorene, som bidrar til utslipp av CO2. Høyere sikkerhet i trafikken og færre negative konsekvenser for klima og miljø er positive sider av prosjektet.

Fra Sundvollen til Hønefoss

Denne strekningen var en del av FRE16 prosjektet i regi av Statens vegvesen og Bane NOR. Reguleringsplanen er vedtatt med fire felts vei, og veien er dimensjonert for en fart på 110 km/t.

Ny E16 planlegges med fullt kryss ved Elstangen sørvest for Sundvollen. Veien føres videre på bru over Kroksund, ca. 700 meter sørvest for der dagens E16 krysser Kroksund. Videre inn i tunnel fram til Bymoen. Fra Bymoen planlegges vei og bane i felles trasé over Helgelandsmoen fram til Styggedalen sør for Hønefoss. Her blir det kryss med rv. 35. Derfra vil E16 gå delvis i dagens trasé fram til nytt kryss med rv. 7 på Ve litt nord for Hønefoss.