Forslag til endring av reguleringsplan for krysset ved Avtjerna

Nye Veier har lagt frem et forslag til endringer i reguleringsplanen for Avtjerna. Planen skal til behandling i Bærum kommune, som er planmyndigheten. Hensikten med planendringen er å legge til rette for et trafikalt velfungerende lokalveisystem og kryssområde på Avtjerna, og en reduksjon av veianleggets arealbeslag, sprengning og massetransport.

Bærum kommunes dokumenter finnes på deres nettsider

 

Varslingsannonsen i Budstikka

Blant endringer som foreslås er: Rundkjøring i krysset mellom Ringeriksveien og rampen til Rustanbekken bru flyttes 85 meter sørover. Mindre justeringer av Ringeriksveien mellom rundkjøring og avkjøring til Lorangmyr. Gang- og sykkelvei etableres mellom kryss. Arealene øst for Ringeriksveien reguleres til landbruk, natur og friluftslivsformål.

Merknader sendes skriftlig innen 14. juni 2022 til

post@nyeveier.no eller

Nye Veier,

Postboks Kjøita 6,

4630 Kristiansand.

Merknader merkes med «Plan ID NO 201604», Ringeriksbanen og E16 Høgkastet- Hønefoss, planendring Avtjerna».

Spørsmål kan rettes til prosjektleder plan

Tor Nilsen på telefon 91675779

eller e-post; tor.nilsen@nyeveier.no

 

Plandokumentene fra Nye Veier

Planbeskrivelsen

Reguleringsbestemmelser

Plankart

Tegning og illustrasjonshefte

I medhold av plan og bygnings-loven § 12-8 varsles endring av reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 Høgkastet Hønefoss. Planarbeidet utløser ikke krav til konsekvensutredning. Planendringen gjelder gnr./ bnr. 89/53, 89/288, 89/534, 89/3, 89/54, 200/16 og 17.

Reguleringsendringen gjennomføres i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14, -Endring og oppheving av reguleringsplan.

Bærum kommune og Nye Veier er enige om at planendringen kan foretas med enkel planbehandling uten offentlig høring og ettersyn (§ 12-14 annet ledd), om ikke vesentlige opplysninger framkommer i varslingsperioden. Innkommer vesentlig opplysninger er kunngjøringen å regne som ordinært oppstartsvarsel.