Finansiering og tidsplan

Før starten på anleggsarbeidet må prosjektet ha en finansiering, som er langsiktig. Derfor er fremdriften direkte knyttet finansieringen.

Prosjektet kan få sin finansiering gjennom en avtale mellom Samferdselsdepartementet og Nye Veier, og gjennom brukerfinansiering. Stortinget vedtar finansiering av prosjektet.

Prognosen for hele prosjektet er på 36,4 milliarder kroner, eks mva på bane, i 2020-kroner. Nye Veier har redusert omfanget av prosjektet uten å redusere nytten for de reisende.

Strekningen E16 fra Skaret til Høgkastet lå tidligere utenfor rammen av prosjektet FRE16. Nye Veier skal finansieres denne strekningen innenfor rammen av prosjektet.

Nye Veier er klare til å starte anleggsarbeidet i løpet av 2024. Forutsetningen er langsiktig finansiering av prosjektet. Nye Veier kan sende de første kontraktene ut i markedet når planen for finansiering er moden.  Det kan ta ni til tolv måneder fra anbudskonkurransene starter til en totalentreprenør er valg. Det tar ytterligere noen måneder for totalentreprenøren å mobilisere utstyr og folk før anleggsstart.

Åpning av E16 og Ringeriksbanen er avhengig av mange faktorer. Planen for finansiering over statsbudsjettet er avgjørende for fremdriften og når prosjektet er ferdig.