Vedtatt reguleringsplan

Reguleringsplanen for Ringeriksbanen og E16 ble vedtatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 27. mars, 2020.

Staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtok reguleringsplanen i mars 2020. Dette er den gjeldende planen for prosjektet. Planen beskriver hva som skal bygges og de arealene som trengs for å bygge og drifte vei og jernbane. Planen ble vedtatt etter en omfattende utredning av konsekvenser og planarbeid. I denne tidsperioden eide Statens vegvesen og Bane NOR prosjektet.

Planen beskriver Statens behov for ny infrastruktur, som skal bedre sikkerheten for trafikantene og redusere reisetiden. Planen beskriver samtidig hvordan Staten skal ta andre hensyn, som hensyn til naboer, landbruk, kulturminner, naturverdier og miljø, som er viktig i denne regionen.

Brevet om vedtaket av reguleringsplanen gir en grundig beskrivelse av arbeidet med reguleringsplanen. Vedtaket gir også en bred gjennomgang av de valgene, som er gjort for å ta vare på ulike hensyn til natur og samfunn.

 

Vedtaket på den statlige reguleringsplanen

Planbeskrivelse med konsekvensutredning, mars 2020

Reguleringsbestemmelser, mars 2020

Plankart Bærum kommune, mars 2020

Plankart Ringerike kommune, mars 2020

Plankart Hole kommune, mars 2020

Oppsummering etter høring og offentlig ettersyn