Oppdraget til Nye Veier

Nye Veier planlegger, bygger og drifter veier og jernbane etter fire strategiske prioriteringer. Dette går gjennom det meste av arbeidet i selskapet.

For Ringeriksporteføljen gjelder også disse prioriteringene:

  1. Vi skal oppnå mer for pengene og samtidig øke samfunnsøkonomisk lønnsomhet i alle våre prosjekter
  2. Vi skal være den mest effektive organisasjonen for planlegging, utbygging og drift innen samferdsel
  3. Vi skal ta et tydelig samfunnsansvar og styrke vårt arbeid med HMS
  4. Vi skal ta en lederrolle innen miljø og klima innenfor samferdselssektoren

For Ringeriksbanen og E16 fra Skaret til Hønefoss er det tre spesifikke mål for dette prosjektet;

  • gjennomføres med best mulig samfunnsøkonomisk lønnsomhet, herunder natur og miljø
  • bidra til et effektivt, sikkert og miljøvennlig transportsystem for reisende mellom Oslo, Hallingdal og Bergen
  • utvide og effektivisere bo- og arbeidsmarkedet i området Oslo – Ringerike gjennom et mer attraktivt transporttilbud

Nye Veier har en rammeavtale med Samferdselsdepartementet for prosjektet. Avtalen sier: «Selskapet skal ved planlegging og utbygging av Fellesprosjektet oppnå kostnadsreduksjoner og forbedret samfunnsøkonomisk lønnsomhet. I den forbindelse kan Selskapet, blant annet, foreslå endringer i vedtatte arealplaner for Fellesprosjektet i henhold til punkt 6.2. Videre skal selskapet i samråd med Jernbanedirektoratet vurdere effektmålene for Ringeriksbanen på nytt for om mulig forbedre den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av infrastrukturtiltaket, se pkt 10.3 nedenfor. Samferdselsdepartementet fastsetter eventuelle effektmål før inngåelse av utbyggingsavtalen.»

I vår planlegging og videre utvikling av prosjektet har Nye Veier jobbet med å redusere kostnadene og forbedre samfunnsøkonomisk lønnsomhet av Ringeriksporteføljen (FRE16 og E16 Skaret-Høgkastet). Nye Veier har sett på muligheter for å redusere kostnadene ved å endre deler av prosjektet. Det eksisterer ikke konkrete planer om større endringer av prosjektet. Endringer av prosjektet skal behandles, som normalt gjennom plan- og bygningslovens bestemmelser.

Nye Veier skal finansiere E16 fra Skaret til Høgkastet innenfor de økonomiske rammene som er prioritert til fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Høgkastet-Hønefoss.