Fakta om prosjektet

E6 Gyllan - Kvål inngår i Nye Veiers portefølje, og er en del av Statens store samferdselsløft i Trøndelag. Det skal være en enhetlig standard på hele strekningen, fra Ulsberg i sør til Åsen i nord. 

Ny E6 fra Gyllan til Kvål er ca. 17 km og ligger i sin helhet i Melhus kommune. Det foreligger godkjente reguleringsplaner fra 2016 utarbeidet av Statens vegvesen. Nye Veier ønsker å heve standarden ytterligere i henhold til nye vegnormaler og optimalisere løsninger, slik at samfunnet får mer trafikksikker vei for pengene.

Dagens E6 på denne strekningen har en blanding av fjern- og lokaltrafikk, en rekke kryss og avkjørsler, og den er sterkt ulykkesbelastet. Nye Veier legger opp til planskilt kryss på Hovin med av- og påkjøringsramper og nordvendte ramper på Kvål. Vi forutsetter firefelts motorvei med midtdeler og fartsgrense 110 km/t. Ny E6 vil separere lokaltrafikken og fjerntrafikken ved at gammel E6 blir omklassifisert til fylkesveg. Dette vil gi vesentlig mindre trafikk i sentrum av Lundamo, Ler og Kvål, og vil bedre trafikksikkerheten for alle trafikantgrupper.

Planlagt byggestart er 2024, og planlagt veiåpning er 2028.

I mars 2021 lanserte Nye Veier et nytt traséforslag i Hovin-området. Det kan du lese mer om her.

Her kan du lese mer om de ulike traséene Nye Veier skal utrede for Gyllan-Kvål.