Grunnerverv

For deg som er, eller kan bli, involvert i Nye Veiers grunnervervsprosess

Hva?

Grunnerverv er prosessen der Nye Veier sikrer grunn og/eller rettigheter til de arealene som er nødvendige for å realisere våre veiprosjekter. Store veiprosjekter får konsekvenser for mange. Vi har stor forståelse for at planlegging av nye veier kan oppleves som en utfordring av de som berøres.

Hvordan?

Grunnerverv er en regelstyrt prosess som ivaretar grunneieren på en trygg og riktig måte. Grunneiers rettigheter er sikret gjennom lovverket.

Gjennomføringen steg for steg

Bolig

Når staten kjøper bolig for å kunne realisere veiprosjektet, kalles det boliginnløsning. Slike prosesser kan ofte oppleves dramatisk for den det gjelder. Dette er Nye Veier klar over og vil derfor sette av mest tid til disse sakene. Prosessen med å finne seg et nytt sted å bo, kan ta tid. Det er derfor viktig at denne prosessen starter tidlig, slik at boligeier får tid til å områ seg. Nye Veier er ikke pliktig til å finne en ny bolig til boligeierne. For å kunne fastsette en markedsverdi vil det bli gjennomført en verdivurdering av boligeiendommen. Dette kan gjøres ved at to meglere, en valgt av boligeier og en av Nye Veier, utarbeider en felles rapport. I enkelte saker vil det være aktuelt for bolig- eierne å benytte boligen i en overgangsfase. Dette er Nye Veier fleksible på, men det må avklares nærmere i den enkelte sak.

Juss og etikk

Eiendomsretten står sterkt i Norge. Begrepet «full erstatning» har lang tradisjon i rettspraksis og er også forankret i grunnloven. De førende bestemmelsene for grunnervervsprosessen finner vi blant annet i oreigningsloven, ekspropriasjonserstatningsloven, vegloven med tilhørende forskrift og i en rekke rettsavgjørelser. Når erstatningene skal fastsettes, er det dette som er grunnlaget for de forhandlingene som vil foregå med Nye Veier. Skjønnsretten vil basere sin vurdering på de samme reglene.

Nye Veier er svært opptatt av etikken i grunnervervsaker. Det betyr kort sagt at alle grunneiere skal behandles i henhold til regelverket og med samme nødvendige grad av respekt.

Juridisk bistand

Nye Veiers intensjon er å ivareta grunneiers rettigheter på en god måte. I grunnervervs-prosessen vektlegger vi veiledning av grunneiere om gjeldende regelverk. Vi kan også tilby dekning av utgifter til nødvendig juridisk veiledning, for eksempel advokat. Dette må avklares med Nye Veier på forhånd, for å unngå at grunneier pådrar seg kostnader utover det Nye Veier finner nødvendig i forhold til sakens karakter og kompleksitet.

Grunneier står fritt til å velge advokat selv, men erfaringsmessig er det viktig at advokaten har tilstrekkelig kompetanse, kapasitet og erfaring med grunnervervs-prosesser. Etter forespørsel, kan Nye Veier opplyse om hvilke advokater som allerede er engasjert av andre grunneiere i prosjektet. Nye Veier ønsker at grunneierne samler seg om et begrenset antall advokater for at kostnad med advokat skal dekkes, og vil kreve dette ved et eventuelt skjønn. Det kan i enkelte saker være nødvendig med teknisk bistand, for eksempel takst/verdivurdering. Dette må også avklares med Nye Veier på forhånd.

Ofte stilte spørsmål

Kontakt grunnerverv

E6 Trøndelag

Lars Håvard Verkland


Telefon:+47 975 11 662

E-post:lars-haavard.verkland@nyeveier.no

E6 Innlandet

Vidar Hagen


Telefon:+47 911 69 663

E-post:vidar.hagen@nyeveier.no

E39 Sørvest

Terje Lauvik Bjorheim


Telefon:+47 941 22 860

E-post:terje.bjorheim@nyeveier.no

E18 Sørøst

Ole-Terje Mosvold Pedersen


Telefon:+47 481 53 068

E-post: ole-terje.pedersen@nyeveier.no

Fellesprosjektet Ringeriksbanen + E16

Andreas Noreik Jansen


Telefon:+47 452 70 642

E-post:andreas.jansen.noreik@nyeveier.no

Vestlandet

Ole-Terje Mosvold Pedersen


Telefon:+47 481 53 068

E-post:ole-terje.pedersen@nyeveier.no

E16 Kongsvinger – E6

Vidar Hagen


Telefon:+47 911 69 663

E-post:vidar.hagen@nyeveier.no

Nord-Norge

Lars Håvard Verkland


Telefon:+47 975 11 662

E-post:lars-haavard.verkland@nyeveier.no