Velkommen til Nye Veier AS

Nye Veier AS er et heleid statlig aksjeselskap under Samferdselsdepartementet. Selskapet skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde trafikksikre hovedveier. Disse binder landet vårt sammen og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon.

Trafikksikkert og samfunnsnyttig

Styrket konkurranseevne

Transportsystemer må sees i sammenheng. Et viktig samfunnsoppdrag for Nye Veier er å ha en helhetlig tilnærming når vi prioriterer hvilke veier vi skal bygge. Trafikksikre hovedveier skal knytte bolig- og arbeidsmarkedsregioner til hverandre. Slik skal infrastruktur styrke næringslivets konkurranseevne og bedre folks hverdag. 

Samfunnsnytte

Samfunnsøkonomisk lønnsomhet, som utnytter kostnadene, er å kontrollere hvilke hovedveier som skal bygges når. Nye Veier rangerer og bygger ut prosjekter med høy samfunnsøkonomisk lønnsomhet før de med lav/negativ samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Redusert reisetid for veibrukeren er den viktigste faktoren som påvirker samfunnsnytten.

Sparte kostnader

I Nye Veier skal vi redusere utbyggingskostnadene med 20 prosent og samtidig ivareta trafikksikkerheten fullt ut. Dette gjøres ved hjelp av en rekke tiltak for å optimalisere prosjektene (nye traséer, færre kryss, kortere tunneler/bruer osv.) Det er også svært viktig å involvere entreprenører tidlig i planfasen for å finne gode, kostnadseffektive løsninger. Vi forsøker også å tilpasse omfanget av veien vi bygger til de behov veien skal løse. Sparte kostnader på veibygging skal komme samfunnet og bilistene til gode.