Nye Veier prioriterer rassikringsprosjekt på Rv13 ved Byrkjenes

Nye Veier prioriterer prosjektet Rv13 Djupevik – Kviturtunnelen for utbygging. Dette ble avklart i styremøte i Nye Veier 29. juni 2023. Nye Veier kan nå komme i gang med det første og et viktig prosjekt på Rv13.
Rassikring 

Prosjektet på Rv13 mellom Djupevik – Kviturtunnelen er i hovedsak et rassikringsprosjekt. Strekningen er rasutsatt og veien er tidvis stengt som er til stor ulempe for trafikantene. Nye Veier opplever at det har vært godt samarbeid med Ullensvang kommune og andre aktører. Det har vært viktig å utvikle løsninger og tiltak som reduserer risikoen. Prosjektet Rv13 Djupevik – Kviturtunnelen er et strakstiltak for å forbedre situasjonen med ras og fremkommelighet.

Prosjektomfang
  • 1260 meter ny vei i dagen, gang- og sykkelveg langs veitraseen og skredsikringstiltak
  • Skredsikringstiltak er 2 bruer med 20 meter lengde og skrednett på mindre deler av traseen 
  • Plastring under bruer og kanalisering av skredløp oppstrøms bruer
  • Veibredden på 7,5 meter. G/s veien er 3,5-4 meter bred
  • Murer både mot sjø og mot fjellsiden 

Det var i forbindelse med Nasjonal transportplan for perioden 2022 – 2033 at strekningen Rv13 Skare – Sogndal ble overført til Nye Veier. Strekningen er rasutsatt og delvis svært smal som kan skape utrygghet for de som ferdes langs veien. I perioder og særlig i sommerhalvåret er det stor trafikk som skaper forsinkelser.

Nye Veier skal gå i dialog med Samferdselsdepartementet for å avklare kostnadsrammene for prosjektet og inngå veiutbyggingsavtale.