Trafikkinfo

Nye Veier har et helhetlig og varig ansvar for drift og vedlikehold av de riksveier vi har bygd. Drift og vedlikehold omfatter alle oppgaver og rutiner som er nødvendig for at veinettet skal fungere godt for trafikantenes daglige bruk.

Vårt ansvar omfatter alle nødvendige tiltak for å opprettholde veiens og infrastrukturens funksjon og tekniske tilstand, og utbedringer som følge av tap av eller skade på veien eller infrastrukturen. Ansvaret omfatter også håndtering av alle forhold og hendelser som kan være til fare for eller påvirke trafikantene eller veiinfrastrukturen, slik som hærverk, ulykker, naturfare, naturhendelser, m.m, og å hindre eller begrense skade på veianleggets naboeiendommer og veiens omgivelser for øvrig.

Navigasjonssystemer

Hvorfor er fartsgrensen feil i bilen min og hvorfor finner jeg ikke adressen jeg skal til?

De som lager navigasjonssystemer i biler eller ruteplantjenester på nett henter som regel data om vegnett i Norge fra Nasjonal vegdatabank (NVDB). Dette er data som fartsgrenser, vegsperringer, regulering av hvem som kan kjøre hvor osv. Les mer om dette her.

Adressedata hentes fra Matrikkelen. Matrikkelen er Norges offisielle eiendomsregister, og inneholder også opplysninger om adresser. Vegnettet fra NVDB koblet sammen med adressene fra Matrikkelen gjør at en ruteplanlegger kan vise veg til bestemmelsesstedet ditt.

De enkelte leverandørene setter selv sammen norske data med data fra andre kilder, eller de kjøper ferdige datasett fra andre aktører.

For mer info sjekk: https://www.vegdata.no/2021/02/19/feil-og-mangler-i-navigasjonssystemer/

Oppetid

Nye Veier har mål om 99,95 % oppetid på våre strekninger.

Nyttige lenker

Kontakt

Risa AS

Vår driftsentreprenør og kontakt for alle veistrekninger


Telefon:+47 51 79 13 00

E-post:post@risa.no

Nettside:https://risa.no/drift-vedlikehold/

Adresse:Postboks 14, Bjorlandsringen 99, 4367 Nærbø

Geir Gjervan

Senior kommunikasjonsrådgiver


Telefon:+47 908 79 108

E-post:geir.gjervan@nyeveier.no

Leder drift og trafikantnytte, Nye Veier

Magnus Johansen


E-post:magnus.johansen@nyeveier.no

Driftsansvarlig E18 Sørøst, Nye Veier

Dag Ødegård


Telefon:+47 907 78 946

E-post:dag.odegard@nyeveier.no

Driftsansvarlig E6 Innlandet, Nye Veier

Gaute Skinnehaugen


Telefon:+47 992 98 770

E-post:gaute.skinnehaugen@nyeveier.no

Informasjonsfilm

Hva skal du gjøre dersom det brenner i en tunnel?