Nasjonal transportplan 2022 – 2033

I kommende Nasjonal transportplan (NTP) for 2022 – 2033 bør de viktigste utfordringene med ulykker, fremkommelighet og reisetid løses først. Dette sikrer en strategisk og overordnet utbygging av veier med vekt på samfunnsnytte.

Om NTP

Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033

 • Norges plan for samferdsel de neste 12 årene
 • Lansert 19. mars 2021
 • «En ambisiøs og realistisk transportplan»

NTP skal legge til rette for et effektivt, trygt og miljøvennlig trafikksystem

 • Høyest mulig nytte til for trafikanter og næringsliv – til lavest mulig kostnader
 • Nullvisjon for drepte og hardt skadde
 • Regjeringen legger opp til halvering av utslippene fra transport innen 2030

Mer infrastruktur for pengene

Med nye prosjekter øker porteføljen til Nye Veier kraftig. Dermed får selskapet flere prosjekter å velge mellom og en fortsatt effektiv modell for porteføljeprioritering, hvor vi prioriterer rekkefølgen i utbygging ut ifra samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Dette vil styrke selskapet, og bidra til å gi mer vei for felleskapets penger. I tillegg skal Nye Veier for første gang prosjektere og bygge jernbane. Ringeriksbanen kommer til å være Norges største jernbaneprosjekt.

Bildet viser signeringen av overføring av Ringeriksbanen til Nye Veier.

Nye strekninger

 • E6 Otta – Dombås
 • E6 Åsen – Steinkjer
 • E6 Selli – Asp
 • E6 Sørelva – Borkamo
 • E6 Nordkjosbotn – Hatteng
 • E6 Olderdalen – Langslett
 • E16 Høgkastet – Skaret
 • Rv. 13 Skare – Sogndal
 • Rv. 4 Hunndalen (Gjøvik) – Mjøsbrua
 • Rv. 25 Hamar – Løten
 • E136 Dombås – Vestnes
 • Ringeriksbanen og  E16 Høgkastet–Hønefoss (FRE16)

Porteføljeprioritering

Stortinget har gitt Nye Veier mandat til å prioritere rekkefølgen på prosjektene ut ifra samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Når Nye Veier regner på samfunnsøkonomisk lønnsomhet, vurderer vi blant annet:

 • Trafikkmengde
 • Trafikksikkerhet
 • Reisetid
 • Rasfare
 • Klimagassutslipp

Strekningene i utbyggingsporteføljen med høy samfunnsøkonomisk lønnsomhet prioriteres gjennomført foran de med lav/negativ samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

I prioriteringen legges det også vekt på forhold rundt:

 • Samfunnssikkerhet
 • Muligheten for helhetlig utbygging
 • Trafikksikkerhet (ekstra vektlagt)
 • Bompengebelastning