Ringeriksporteføljen er gryteklar

Nye Veier overtok ansvaret for byggingen av Ringeriksbanen og ny E16 i august 2021. I løpet av det siste året er det jobbet videre med å redusere omfanget av prosjektet. Vi kan redusere det med seks milliarder kroner. I presentasjonen kan du se hvordan, og hva som er status for prosjektet.

Her er presentasjonen som viser hvordan vi reduserer omfanget og hva som er status for prosjektet.

Ut fra kriteriene som Jernbanedirektoratet bruker for å prioritere prosjekter, oppfyller Ringeriksporteføljen de fleste av disse. Reguleringsplanene er vedtatte og gyldige. Innenfor disse planene har vi jobbet med å forenkle løsningene, og redusere omfanget. Prosjektet leverer fortsatt på antall avganger og reisetid for Ringeriksbanen, og målene som er satt for ny E16. Nye Veier mener prosjektet er svært modent – nærmest gryteklart. De første hovedkontraktene kan starte i 2024 med finansiering fra Stortinget.

Utbyggingen av Ringeriksbanen og ny E16 har en kostnadsprognose på 36,4 milliarder kroner, eks. mva. på bane, i 2020-kroner. Nesten seks milliarder kroner er redusert ved å forenkle og nedskalere. Dette er uten betydning for det vi skal oppnå med prosjektet, som er kortere reisetid, både for togpassasjerer og de som kjører bil. Dette har vi gjort ved å redusere størrelse på tunneler, fyllinger og konstruksjoner og gjenbruke mer av eksisterende vei.

I løpet av det siste året har vi vurdert planer om å legge vei og bane i dagen i stedet for tunnelene mellom Sundvollen og Bymoen, slik det er vedtatt i reguleringsplanen. Dette har vi nå lagt helt bort. Mer vei og bane i dagen ville fått for store konsekvenser for omgivelsene.

Her er presentasjonen som viser hvordan vi reduserer omfanget og hva som er status for prosjektet.

Bilder