Varsel om oppstart planarbeid for detaljregulering med konsekvensutredning E6 Helltunnelen – Hellstranda (planID: 5036)

Nye Veier ber om innspill til planoppstart og planprogram. Iht. plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det om igangsettelse av arbeid med detaljreguleringsplan E6 Helltunnelen – Hellstranda, samt utleggelse av planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Formål med planarbeidet

Gjeldende reguleringsplan for Hellstranda lar seg ikke gjennomføre på grunn av konsekvenser for naturmiljøet. I dialog med Stjørdal kommune er det derfor bestemt at det skal lages en ny reguleringsplan for området. Målet for ny reguleringsplan er minst mulig utfylling i sjø, og dermed en kraftig reduksjon av arealbeslag i vassdrag/sjø i forhold til gjeldende reguleringsplan.

Varslet planavgrensning er av betydelig størrelse grunnet behov for å innlemme arealer som kan være aktuelle for kompenserende tiltak som en del av planen. Kompenserende tiltak vil potensielt omfatte betydelig areal i sjø. Planavgrensningen strekker seg derfor fra tunnelportalen til Helltunnelen, bort til Billedholmen og ut i fjorden, og over til småbåthavnen ved Langøra og rullebanen på Værnes flyplass. Plan- og utredningsområdet vises med planavgrensning i figur 1 (stiplet svart strek) og omfatter samlet et areal på omtrent 5,18 km2.

Selve veistrekningen som skal reguleres strekker seg fra tunellportalen til Helltunnelen og til Øyen turundergang på Hellstranda. En strekning på ca. 900 meter.

Figur 1: Varslingsgrense

Planprogram

Det er utarbeidet et forslag til planprogram iht. forskrift om konsekvensutredninger og Plan- og bygningslovens § 12-9.

Planprogrammet inneholder informasjon om:

  • Planen eller tiltaket, det berørte området og de problemstillingene som i den konkrete saken anses viktige for miljø og samfunn. 
  • Forholdene som skal utredes, og hvilke metoder som er tenkt benyttet for å skaffe nødvendig kunnskap.
  • Relevante og realistiske alternativer og hvordan disse skal vurderes i konsekvensutredningen.
  • Planprosessen, med frister i prosessen, og plan for medvirkning.

Silingsrapport

I forbindelse med utarbeidelse av ny reguleringsplan har det blitt utarbeidet en silingsrapport der konsekvenser av ulike vei- og turveialternativer er utredet, basert på et sett med forhåndsdefinerte kriterier. Ytterligere detaljer knyttet til silingsarbeidet kan leses i eget vedlegg, se vedlegg 2.

Mer informasjon

Nye Veier har engasjert Rambøll for å bistå i planarbeidet. Kontaktpersoner for informasjon om planarbeidet er:

Invitasjon til åpent møte

Det vil bli arrangert et åpent møte i forbindelse med planarbeidet. Dette vil bli avholdt 22.05.24 kl. 18:00 til 20:00 på Svebergtunet, Stavsjøvegen 8, Hommelvik.

På møtet vil bakgrunnen for prosjektet presenteres, planprogram og de foreliggende planene for prosjektet. Det vil også være mulighet til å komme med synspunkter/innspill.

Vedlegg

Følgende vedlegg følger med til varsel om planoppstart:

Vedlegg kan lastes ned her eller fra Stjørdal kommune www.stjordal.kommune.no.

Vi ønsker innspill

Innspill og opplysninger som kan være av interesse for planarbeidet sendes skriftlig innen 21.06.24 til:

Husk å markere innspillene med «E6 Helltunnelen – Hellstranda. Plan-ID: 5036». Innspill besvares ikke direkte, men vil svares ut i forbindelse med oversendelse av planprogrammet til sluttbehandling i Stjørdal kommune.