Gå til hovedinnhold

Hvordan bli leverandør?

Krav til faktura

Vårt org. nr.: 915 488 099.

Vi benytter EHF som standard for faktura og kreditnotaer fra våre leverandører.

For å sikre en korrekt behandling av fakturaene er vi avhengig av at fakturaene følger noen minimumskrav. Kravene er i henhold til DIFI sine retningslinjer for formatet.

Vi godtar i utgangspunktet kun elektroniske fakturaer fra våre leverandører. Hensikten bak dette er å øke kvaliteten, redusere behandlingstiden og gjøre en innsats for miljøet ved å redusere papirbruken.
I våre standardvilkår fremgår det at vi har 30 dagers netto betalingsbetingelser. Dersom det ikke er avtalt noe annet forutsettes det at fakturaen er i samsvar med dette.

Fakturaer som ikke tilfredsstiller våre krav til faktura vil bli avvist. Fakturaer skal ikke sendes i ordinær post eller på e-post.

Faktura skal ha gyldig EHF referanse:

 • Kun 8-sifret innkjøpsordrenummer (eks.12xxxxxx) oppgis i feltet OrderReference (innkjøpsordrenr) og BuyerReference (deres ref)
 • Kun 5-sifret fakturareferanse (eks.10+xxx (Nye Veier ansattnummer)) oppgis i feltet BuyerReference (deres ref) dersom det ikke foreligger en innkjøpsordre. OrderReference (innkjøpsordrenr) holdes blankt/tomt
 • Henvisninger til prosjekt, avtalenummer osv. oppgis i feltet AdditionalDocumentReference (tilleggsinformasjon/identifikasjon)

Veibygging

 • Våre totalentreprenører er inngangen hvis du selger produkter og løsninger for bygging av veier
 • Etabler tidlig kontakt med totalentreprenører hvis du har en tjeneste eller et produkt av strategisk betydning for oss.
 • Våre strategiske mål er viktig for å vinne konkurranser om totalentrepriser.

Tjenester og produkter

 • Vi gjennomfører våre konkurranser etter lov om offentlige anskaffelser.
 • Følg med på våre konkurranser, som kunngjøres på Doffin og TED.
 • Våre strategiske mål er viktig for å vinne konkurranser om tjenester og produkter.

Vi bruker totalentrepriser

Det betyr at totalentreprenøren har store muligheter til å organisere arbeidet, og gjennomføre det på sin mest effektive måte. 

Vi baserer totalentreprisene på standarden NS 8407:2011 med tillegg.

Er du leverandør av materiell eller tjenester til våre anleggsprosjekter må du ta kontakt med valgt totalentreprenør. Nye Veier kjøper ikke inn utstyr og tjenester direkte til et veianlegg.

Vi kunngjør konkurransene

Konkurransene finnes på:

 • Doffin
 • EU supply

Vi kvalifiserer totalentreprenørene

Søknaden skal leveres i vårt verktøy for å gjennomføre konkurransene (KGV).

Skal-krav:
•    Relevante referanseprosjekter for bygging og prosjektering
•    Lovlig etablert firma uten restanser på skatt og merverdiavgift
•    Sertifiseringer innen ISO 9001, 14001 og 45001 eller tilsvarende
•    Solid økonomi tilpasset den enkelte konkurranse

Bør-krav:
•    Evaluering av tre til fem referanseprosjekt for å bli valgt til å levere tilbud. Referansene skal være relevante for den aktuelle kontrakten.

Vi velger tre til fem

Vi gjør et utvalg av de best kvalifiserte totalentreprenører, som blir invitert til å gi tilbud.

Vi gjennomfører konkurranse med forhandling som prosedyre. Da kan vi forhandle med tilbyderne om alle sider ved tilbudet.

Etter forhandlingene får tilbyderne anledning til å levere revidert tilbud (en eller flere). Det endelig reviderte tilbudet bruker vi i den endelige evalueringen og tildelingen av kontrakten. Det vil også være en del av kontrakten.

Vi definerer en øvre og en nedre referansepris som tilbudene plasseres innenfor. Øvre og nedre referansepris oppgis ikke til tilbyderne, men i forhandlingene får de vite om de ligger innenfor eller utenfor. 

Vi evaluerer tilbudene

I våre kommende konkurranser blir klima og miljø ett av fire kriterier å vurdere i tilbudene. Dette er vesentlig viktigere enn tidligere. Innen klima og miljø vil vi legge vekt på flere forhold når vi vurderer tilbudene.

Eksempler vises her. Disse vil variere i de enkelte konkurransene:

 • Budsjett for reduksjon i utslipp av klimagasser
 • Minst mulig bruk av fossile drivstoff
 • Produksjon av fornybar energi 
 • Reduksjon i bruken av areal
 • Reduksjon i mengden av masse fra anleggsarbeidet som går til deponi

Overordnet vurderes tilbudene på følgende kriterier:

 • Gjennomføring av byggingen. Vektes mellom 20 og 30 prosent av totalen
 • Klima og miljø. Vektes 30 prosent av totalen
 • Optimalisering. Vektes mellom fem og ti prosent av totalen
 • Tilbudssum. Vektes 40 prosent

Samlet vil klima og miljø bli vektet med 30 prosent av totalen. Dette fordeles på de tre kriteriene gjennomføring, klima og miljø og optimalisering. Det vil fremgå av den enkelte konkurranse hvordan.

Hva vi legger vekt på i evalueringen av tilbudene er forskjellig. I noen eksempler er det viktig å evaluere hvordan totalentreprenøren bygger nært trafikken på dagens vei. Andre steder kan det være viktig å evaluere hvordan totalentreprenøren jobber med å redusere beslaget av dyrket areal.

Vi tildeler kontrakten

Når kontrakten er signert, starter vi en periode med optimalisering og klargjøring sammen med den valgte leverandøren.

Vi bruker leverandørens forslag til optimalisering for å redusere kostnadene og klima- og miljøavtrykket. I denne perioden må leverandøren vise oss at de er klare til å starte prosjektering og bygging.

Når optimalisering og klargjøring er fullført, signerer vi den endelige kontrakten med fastpris for arbeidet. Vi bestemmer også hvilke optimaliseringer vi skal beholde.

Deretter kan detaljprosjektering og bygging starte, og prosjektet fullføres i samsvar med  kontrakten.

Etiske krav til leverandører og andre kontraktsparter

 • Vi respekterer menneskerettighetene

  Vi respekterer alle internasjonalt anerkjente menneskerettigheter. Vi tar tydelig ansvar for å sikre anstendige arbeidsforhold for arbeidstakere, og forhindre korrupsjon og annen økonomisk kriminalitet.

 • Vi vil ta en lederrolle innen miljø og klima

  Vi krever at våre kontraktsparter skal arbeide systematisk for å minimere negative effekter på klima og miljø. Det inkludere å redusere utslippene av klimagasser.

  Vi krever at kontraktspartene gjennomfører tiltak for å redusere den negative påvirkningen på verdifulle arter og naturmangfold i når de bygger for oss.

  Kontraktspartene skal overholde nasjonalt regelverk for klima- og miljø. Det inkluderer krav til beskyttelse av biologisk mangfold, områdevern og forurensning.

  Relevante utslippstillatelser skal være innhentet der det er nødvendig.

 • Våre leverandører er viktige

  Sammen med underleverandører og andre kontraktsparter har de en viktig rolle i å hjelpe oss med å realisere disse forpliktelsene og målene.

 • Vi vil ha en høy standard

  Vi vil sørge for at våre kontraktspartnere følger regelverket og våre etiske retningslinjer. Dette innebærer å opprettholde en høy standard for helse, miljø og sikkerhet (HMS), fremme et seriøst arbeidsliv og ha en tilnærming til menneskerettigheter som samsvarer med målene i OECDs retningslinjer eller FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.

 • Våre krav til leverandørene

  Dette dokumentet beskriver kravene våre kontraktspartnere må følge. Hvis internasjonale konvensjoner og nasjonale lover dekker samme tema, skal den strengeste standarden gjelde. Våre kontraktspartnere må ha egne etiske krav til leverandører, som ivaretar våre etiske krav. Kontraktspartene skal også sørge for at kravene blir videreført til sine leverandører.

  Etiske krav til leverandører og andre kontraktsparter