Om oss

check

120 km vei

Nye Veier har siden oppstarten åpnet 120 km trafikksikker vei.

credit_card

254 milliarder

Nye Veier har et stort ansvar – de neste 20 årene skal vi bygge vei og bane i Norge for omkring 254 milliarder kroner.

location_on

Fremtidens infrastruktur

Vår veiportefølje ble offisielt overtatt fra Statens vegvesen i 2016 og ble sist utvidet ifm. ny Nasjonal transportplan i 2021. Nye Veier skal de neste tiårene bygge både vei og bane.

Finn informasjon

Vår filosofi

Nye Veier ble opprettet av Stortinget i 2016 med mål om å etablere en slank, effektiv og spesialisert byggherreorganisasjon. Vårt oppdrag er å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde trafikksikre hovedveier. Våre veier reduserer reisetid, knytter sammen bo- og arbeidsmarkedregioner samt sørger for færre drepte og hardt skadde i trafikken.

Vi tror på:

 • Helhetlig planlegging og utbygging.
 • Bygging av lengre veistrekninger om gangen.
 • Tidligere involvering av entreprenøren som skal bygge veien for å få de beste løsningene.
 • Å utfordre det etablerte ved å ta i bruk nye løsninger, materialvalg og prosjektmetoder.

Nye Veier er et heleid statlig aksjeselskap under Samferdselsdepartementet.

Porteføljeprioritering

Stortinget har gitt Nye Veier mandat til å prioritere rekkefølgen på prosjektene ut ifra samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Strekningene med høy samfunnsøkonomisk lønnsomhet prioriteres gjennomført foran de med lav/negativ samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Samfunnsøkonomisk lønnsomhet består av både prissatte og ikke-prissatte virkninger.

De prissatte virkningene inkluderer blant annet følgende nytte- og kostnadselementer:

Nytte:

 • Besparelse i reisetid for ulike trafikanter og gods
 • Sparte reisekostnader
 • Økt trafikksikkerhet (sparte ulykkeskostnader)
 • Økt komforteffekt

Kostnader:

 • Utbyggingskostnader
 • Kostnader til drift og vedlikehold
 • Miljøulemper

For å vurdere de ikke-prissatte virkningene, legges følgende faktorer til grunn:

 • Kulturarv
 • Spesielt viktig natur
 • Estetiske verder
 • Forsynende tjenester
 • Nærrekreasjon

Noen ikke-prissatte virkninger betegnes som kritiske. Disse kan ha stor betydning for fremdrift, kostnader og muligheten til å gjennomføre prosjektet. Eksempler på slike forhold er vernede områder, rødlistede arter, større myrbeslag og viktige kulturminner.

I tillegg til de ovenstående faktorene, vurderes det også hvordan tiltakene på strekningene vil påvirke samfunnssikkerheten. Nye Veier har eksempler på strekninger som er prioritert som følge av samfunnssikkerhet, slik som E6 Kvænangsfjellet.

Nasjonal transportplan 2022 – 2033

Nasjonal transportplan 2022–2033 (NTP) ble lagt fram 19. mars 2021 og presenterer regjeringens transportpolitikk for de tolv neste årene.

Samfunnsansvar og HMSK

Samfunnsansvar og HMSK (helse, miljø, sikkerhet og kvalitet) står sentralt i Nye Veier sin virksomhet – både i egne operasjoner og i forholdet til leverandører. Kravene til etisk standard hos alle våre samarbeidspartnere er høye.

CO2-fotavtrykk

Nye Veier skal kutte klimagassutslipp med 40 % fra anleggsfasen og 75 % fra driftsfasen. Dette er et av våre overordnede mål i tillegg til økt nytte, økt trafikksikkerhet og reduserte kostnader.

Karriere

For å nå målet om helhetlig og kostnadseffektiv planlegging, utbygging og drift & vedlikehold av trafikksikre hovedveier ser Nye Veier etter nytenkende, energiske og smarte hoder.

Redusert reisetid

Familiebedriften NorDan er ledende i Norge på produksjon av vinduer og dører. Ny E39 mellom Kristiansand og Ålgård betyr mellom åtte og ni millioner kroner i forbedringer for bedriften. I tillegg kommer vesentlig bedre trafikksikkerhet for sjåførene og de ansatte.

Trafikksikkerhet

For ambulansetjenesten betyr ny vei mye for trafikksikkerheten. Adskilte kjørefelt hindrer årsaken til de mest vanlige dødsårsakene i trafikken – møteulykker. Hør hva Lars Ånberg i ambulansetjenesten har å si om dette.