Nye Veier

Vi skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde trafikksikre hovedveier. Våre veier reduserer reisetid, knytter sammen bo- og arbeidsmarkedsregioner og sørger for færre drepte og hardt skadde i trafikken.

Her planlegger og bygger vi vei

Nyheter

Smart firefelt

Skal vi komme noen vei, må veiene bygges. En smalere vei er smartere og bedre. Og det vi kan spare i bredden, kan vi bygge i lengden. Dermed kan vi bygge mer trafikksikker vei for de samme pengene.

Veiprosjekter som er åpnet

Siden oppstarten i 2016 har vi åpnet 121 km trafikksikker vei. Vi ønsker å være en aktør som fornyer, forbedrer og forsikrer – og er derfor opptatt av mest mulig trafikksikker vei for pengene.

Vårt oppdrag

Styrket konkurranseevne

Transportsystemer må sees i sammenheng. Et viktig samfunnsoppdrag for Nye Veier er å ha en helhetlig tilnærming når vi prioriterer hvilke veier vi skal bygge. Trafikksikre hovedveier skal knytte bolig- og arbeidsmarkedsregioner til hverandre. Slik skal infrastruktur styrke næringslivets konkurranseevne og bedre folks hverdag.

Samfunnsnytte

Samfunnsøkonomisk lønnsomhet, altså nytte minus kostnad, er med på å styre hvilke hovedveier som skal bygges ut når. Nye Veier rangerer og bygger ut prosjekter med høy samfunnsøkonomisk lønnsomhet før de med lav/negativ samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Redusert reisetid for veibrukeren er den viktigste faktoren som påvirker samfunnsnytten.

Trafikksikkerhet

Bedre og tryggere veier er med på å fornye Norge, og å øke mulighetene i så vel byene som i distriktene. Sikre veier gir færre ulykker og reduksjon i både samfunnskostnader og menneskelige lidelser. Firefelts veier, med separate trafikkstrømmer, er noe av det mest trafikksikre vi kan bygge. Å kunne ferdes trygt og sikkert på veiene, er med på å bedre hverdagen til oss alle.

Hva betyr en vei – egentlig?