Nye Veier

Vi skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde trafikksikre hovedveier. Disse binder landet vårt sammen og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier er et heleid statlig aksjeselskap under Samferdselsdepartementet.

Trafikksikkert og samfunnsnyttig

Styrket konkurranseevne

Transportsystemer må sees i sammenheng. Et viktig samfunnsoppdrag for Nye Veier er å ha en helhetlig tilnærming når vi prioriterer hvilke veier vi skal bygge. Trafikksikre hovedveier skal knytte bolig- og arbeidsmarkedsregioner til hverandre. Slik skal infrastruktur styrke næringslivets konkurranseevne og bedre folks hverdag. 

Samfunnsnytte

Samfunnsøkonomisk lønnsomhet, som utnytter kostnadene, er å kontrollere hvilke hovedveier som skal bygges når. Nye Veier rangerer og bygger ut prosjekter med høy samfunnsøkonomisk lønnsomhet før de med lav/negativ samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Redusert reisetid for veibrukeren er den viktigste faktoren som påvirker samfunnsnytten.

Sparte kostnader

I Nye Veier skal vi redusere utbyggingskostnadene med 20 prosent og samtidig ivareta trafikksikkerheten fullt ut. Dette gjøres ved hjelp av en rekke tiltak for å optimalisere prosjektene (nye traséer, færre kryss, kortere tunneler/bruer osv.) Det er også svært viktig å involvere entreprenører tidlig i planfasen for å finne gode, kostnadseffektive løsninger. Vi forsøker også å tilpasse omfanget av veien vi bygger til de behov veien skal løse. Sparte kostnader på veibygging skal komme samfunnet og bilistene til gode.