Gå til hovedinnhold

Mange hensyn å ta

To kvinner og en mann sitter rundt et møtebord.

Dialog og samarbeid

Vi har ansvaret for å planlegge løsninger som er i tråd med det samfunnet forventer. Akkurat nå leter vi etter mer bærekraftige løsninger enn de vi har brukt tidligere. For å klare å redusere utslippet av klimagasser, slik vi har satt oss som mål, trenger vi hjelp fra andre.

Vi trenger ideer og innspill fra kommuner, andre offentlige organer, grunneiere, organisasjoner og vanlige folk. Dette er viktig for å utvikle gode planer som tar bedre vare på miljøet enn tidligere.

Veien til en reguleringsplan

Når vi skal bygge en vei, er det til slutt kommunestyret som bestemmer hvor veien skal bygges.

Kommunestyret tar beslutningen basert på våre anbefalinger og tilbakemeldinger fra de som blir berørt. Med andre ord, vi kommer med forslagene, kommunestyret tar beslutningen. For å unngå store endringer i planene senere, er det viktig at vi får innspill så tidlig som mulig i prosessen.

 • Planprogram

  Planleggingen av en ny vei starter vanligvis med et planprogram. Dette er et dokument som vi lager, men som politikerne i de berørte kommunene godkjenner. Planprogrammet sier hva som skal utredes. 

  Hva inneholder planprogrammet?

  I planprogrammet står det blant annet:

  • Hva målet med byggingen av veien er og hvilke rammer og forutsetninger som gjelder.
  • Hvilke traséalternativer som skal vurderes videre og hvordan de skal sammenlignes.
  • Hvilke konsekvenser byggingen av veien kan ha for miljø, samfunn og økonomi, og hvordan disse skal undersøkes.
  • Hvordan vi skal informere og involvere offentligheten i de neste planfasene.
 • Konsekvensutredning

       En konsekvensutredning (KU) er en systematisk gjennomgang av hvordan byggingen av veien kan påvirke miljøet, samfunnet og folks liv både positivt og negativt. Målet med KU-en er å passe på at vi tar vare på miljøet og samfunnet når vi planlegger en ny vei. 
  Utredningen gir også de som skal bestemme et bedre grunnlag til å ta kloke beslutninger. Det er fordi de bedre forstår hva som kan skje, og det kan lages planer for unngå, begrense, istandsette og hvis mulig kompensere for skader på miljø og samfunn gjennom  bygging og drift av veien.     

  I planprogrammet stilles det krav til hva som skal undersøkes nærmere i senere faser av planleggingen. Disse undersøkelsene danner grunnlaget for en konsekvensutredning. Konsekvensutredningen utformes i løpet av planprosessen, vanligvis i forbindelse med enten kommunedelplanen eller reguleringsplanen.

  Statens vegvesen sin håndbok «V712 Konsekvensanalyser» er et utgangspunkt for konsekvensutredninger. KU består av vurderinger av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser. Til sammen utgjør dette en samfunnsøkonomisk analyse som er grunnlaget for vår endelige anbefaling av løsning.

  Plan- og bygningsloven

  Plan- og bygningsloven er den viktigste loven som regulerer planleggingen av veiprosjektene og konsekvensutredningene.

  Her finner du lenker til Plan- og bygningsloven hvor du kan lese mer om:

  Planprogram og konsekvensutredning § 4-1 (Lovdata) - Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) - Kapittel 4. Generelle utredningskrav - Lovdata

  Behandling av planprogram for planer med vesentlige virkninger (Lovdata)

  Forskrift om konsekvensutredninger (Lovdata)

  Rett til medvirkning i planleggingen (Lovdata) - Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) - Kapittel 5. Medvirkning i planleggingen - Lovdata

   

 • Kommunedelplan

  Alle kommuner skal ha en kommuneplan som grunnlag for arbeidet med å utvikle kommunen. Planen skal ta hensyn til hva som er bra for innbyggerne, for regionen og for landet. Den skal dekke alle områder som kommunen har ansvar for, som skole, helse, miljø og kultur.

  Når det gjelder planlegging av nye veier og forbedringer, krever dette noen ganger en kommunedelplan. Vi samarbeider da med den aktuelle kommunen for å utarbeide forslaget til kommunedelplan, men det er kommunestyret som til slutt vedtar planen.

  Hva inneholder en kommunedelplan?

  En kommunedelplan skal inkludere overordnede prinsipper for hvordan veien skal bygges og hvilken effekt den skal ha på omgivelsene. Dette inkluderer blant annet:

  • Hvor veien skal gå
  • Plasseringen av veikryss
  • Hvilken standard veien skal ha
  • Bruken av areal 
  • Vernede områder
  • Byggegrenser

  Plan- og bygningsloven

  Her finner du lenker til Plan- og bygningsloven hvor du kan lese mer om:

  Kommuneplan og kommunedelplan - kapittel 11

  Rett til medvirkning i planleggingen - kapittel 5

 • Reguleringsplan

  Reguleringsplanen er det siste trinnet i den formelle planleggingen av en stor veiutbygging. Den bygger på kommunedelplanen som allerede er vedtatt av kommunestyret. Vi utarbeider et forslag til reguleringsplan, men det er politikerne i kommunen som bestemmer om de godkjenner den eller ikke.

  Hva inneholder reguleringsplanen?

  Reguleringsplanen gir beskrivelser av hvordan veien skal være:

  • Hvor mye plass veien trenger
  • Hvordan områdene rundt veien vil bli påvirket
  • Plassering og utforming av kryss, bruer og tunneler
  • Tiltak i forhold til støy, adkomster, miljø, dyreliv, gang- og sykkelveier, lagringsområder og anleggsplasser, samt hvordan overvannet skal håndteres.

  Plan- og bygningsloven

  Her finner du lenker til Plan- og bygningsloven hvor du kan lese mer om:

  Arbeidet med reguleringsplan - kapittel 12 (Lovdata)

  Rett til medvirkning i planleggingen - kapittel 5 (Lovdata)

Innspill gir bedre planer

Når en vei skal planlegges og bygges er det viktig å ha et godt kunnskapsgrunnlag og få inn innspill og synspunkter. Derfor gjennomføres høringsperioder.

Vi har utviklet en løsning som gjør det lett for deg å gi innspill når det varsles planoppstart eller en kommunedelplan eller reguleringsplan er ute til offentlig ettersyn og høring. Vær oppmerksom på at det er en tidsavgrenset periode du kan gi formelle innspill etter plan- og bygningslovens bestemmelser. Den tidsperioden er på minst seks uker.

Dine innspill kommer rett inn i de verktøyene vi bruker når veiene planlegges. Vi tar vare på dine opplysninger i det videre arbeidet. De vil bli en del av den formelle saksbehandlingen når saken skal behandles og vedtas i kommunestyret.

Du kan også komme med synspunkter utenfor høringsperiodene. Hvis hvis du ønsker å komme i kontakt med oss kan du gjøre der her