E39 Lyngdal vest - Kvinesdal

Nye Veier varslet oppstart av detaljreguleringsplan 15.september 2021 for strekningen fra Røyskår vest i Lyngdal kommune, over Kvinesheia til Kvinesdals kommunegrense mot Flekkefjord. I tillegg skal fremtidig tunnel til Øyesletta utredes. Ny E39 vil korte ned reisetid, bedre trafikksikkerhet og knytte sammen felles bo- og arbeidsmarked i regionen. Strekningen er på ca. 25 km. Målet med planarbeidet er å finne den veikorridoren som totalt sett gir mest nytte for samfunnet. Endelig vedtatt reguleringsplan i Lyngdal og Kvinesdal kommuner er estimert til sommeren 2023.

Hold deg oppdatert

4 felt
2 kommuner