Gå til hovedinnhold

Kunngjøring om igangsatt arbeide med detaljreguleringsplan og høring av planprogram

I samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-3, 12-8 og 12-9 varsles det oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan og høring av planprogram for ny E136 på strekningen Flatmark-Marstein. Innspill til planarbeidet og planprogrammet sendes innen 13. september 2024.

Written by: Henning Myrland

Sist oppdatert: 03. juli 2024 kl. 13.20

I samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-3, 12-8 og 12-9 varsles det oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan og høring av planprogram for ny E136 på strekningen Flatmark-Marstein.

 

Kart som viser plangrensen for planprogram for ny E136 på strekningen Flatmark-Marstein
Foreløpig forslag til avgrensning av planområde, E136 Flatmark-Marstein.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny E136 på strekningen Flatmark-Marstein. Oppdraget skal løse dagens problemer med fremkommelighet og trafikksikkerhet langs E136.

 

Rauma kommune har avgjort at saken faller inn under forskrift om konsekvensutredning. I henhold til plan- og bygningsloven § 14-2, er det utarbeidet forslag til planprogram. Planprogrammet sendes nå på høring samtidig med varsling av planoppstart. 

Innspill til planarbeidet og planprogrammet sendes innen 13. september 2024. Innspillene skal være skriftlig og kan sendes via opprettet medvirkningsportal eller på e-post til E136D-V@asplanviak.no.

For mer informasjon

Reguleringsplanen forventes å komme på offentlig høring i perioden juni-august 2025. Det vil da bli ny mulighet for å komme med innspill til planen.