Gå til hovedinnhold
Forberedes

E18 Tvedestrand – Gjerstad

Det er gjennomført en konsekvensutredning for ny vei langs E18 mellom Tvedestrand og Gjerstad. I tråd med planprogrammet som ble fastsatt av kommunene i juni 2023, har vi utredet fire forskjellige mulige ruter for den fremtidige veien.

Nye Veier anbefaler korridor 20

Konsekvensutredningen viser at det er gode muligheter for å bruke mer av den eksisterende E18. Da beslaglegges mindre areal og det blir mindre utslipp av klimagasser, sammenliknet med andre alternativer. I konsekvensutredningen utredet vi fire alternative korridorer. Utredningen ble lagt fram i april 2024. Vi anbefaler at det lages en kommunedelplan for korridor 20.

Bakgrunn for arbeidet med konsekvensutredning: I 2021 ble det lagt frem et forslag til reguleringsplan for ny E18 mellom Tvedestrand og Bamble. Etter at det hadde vært offentlig høring og ettersyn viste det seg at det ikke var tilstrekkelig støtte til forslaget. I samråd med kommunene bestemte vi oss for å starte prosjektet på nytt i 2021. Siden da har vi jobbet med å utvikle dette videre slik at det blir et prosjekt som kan prioriteres for utbygging.

Detaljregulering E18 Tvedestrand - Gjerstad: Konsekvensutredning - Hovedrapport 

Oppdateringer

Nye Veier anbefaler korridor 20

Nye Veier har lagt fram konsekvensutredningen for ny E18 Tvedestrand – Gjerstad. Analysen som er gjort viser at korridoralternativ 20 kommer best ut av de fire alternativene som er utredet i den samfunnsøkonomiske analysen.

Kontakt oss

Felt markert med * er obligatoriske
Kontakt oss om denne veien
Consent for storing submitted data *
 • Fakta om veien

  Det er flere utfordringer med dagens vei knyttet til veistandard og fartsgrense. Dagens E18 Tvedestrand - Gjerstad er utbygd med midtdeler fra Gjerstad og mot Akland og fra Lunde til Tvedestrand. Resten av strekningen har malt midtstripe. Fartsgrensene varierer fra 70 km/t til 90 km/t. Gjennomsnittlig trafikkmengde i 2023 varierte fra 9 700 til 10 700 bilder per døgn (ÅDT). Trafikkmengden i juli 2023 var på ca. 17 000 kjøretøy per døgn syd for Akland ved Vinterkjær. I perioden 2018–2022 er det registrert 11 ulykker på strekningen. Utbyggingen av midtrekkverk og de varierende breddene medfører redusert framkommelighet på strekningen. Dette gjør seg særlig gjeldende ved hendelser på veien og det er heller ingen god omkjøringsvei på store deler av strekningen.

 • Hva skal veien løse?

  E18 er en viktig vei gjennom sørlige deler av landet. En ny og moderne vei fjerner møteulykkene, gjør reisen sikrere og kortere. Det blir lettere å komme frem med firefelt på veien.

 • Slik kan du gi tilbakemeldinger

  Plan og bygningsloven gir deg formelle rettigheter til å gi innspill til arbeidet med planen.
  Akkurat nå er det ikke en periode med offentlig høring. Ønsker du å komme i kontakt med oss kan du bruke vårt kontaktskjema

 • Interkommunal samarbeid om planen

  Nye Veier har ansvar for utbygging av ny E18 fra Langangen i Porsgrunn til Grimstad. E18 går gjennom åtte kommuner. Disse kommunene har siden 2018 hatt et interkommunalt plansamarbeid. Arbeidet ledes av et styre med medlemmer som er utpekt av kommunestyrene i de enkelte kommunene. Det interkommunale plansamarbeidet skjer etter plan- og bygningslovens kapittel 9. Styret kan for eksempel varsle planoppstart, sende reguleringsplan ut til offentlig ettersyn og høring, og anbefale kommunene å vedta et forslag til reguleringsplan.

Andre deler av E18