Gå til hovedinnhold

Vi er her for deg

Vi tar ansvar for å komme frem til en løsning sammen med deg. En viktig del av jobben vår er å lytte til deg og forstå hva alt dette betyr for deg.

Noen har kanskje vært klar over at veien skal bygges en stund, mens det for andre kan være overraskende nyheter. Vi forstår at det å bli påvirket av veibygging kan være vanskelig. Vi vet at du har mange spørsmål og følelser knyttet til dette. Kanskje du er sint, lei deg, eller bare veldig usikker.

Hvordan jobber vi?

Grunnerverv steg for steg

 • Du blir kontaktet

  Som grunneier vil du bli kontaktet når vi har bestemt hvor veien skal gå, og vi gir deg beskjed i god tid før veien skal bygges. Dette kan skje selv før kommunen har godkjent en reguleringsplan. Hvis du eier du bolig- eller næringseiendommer som må kjøpes opp, vil vi prioritere å informere deg først.

  Når vi jobber med reguleringsplanene må vi ofte gjøre undersøkelser. Det kan være undersøkelser av grunnen eller arkeologi. Da blir du kontaktet.

  Hvis det er aktuelt å gjøre gårdsregistreringer, vil vi kontakte deg.

 • Selve grunnervervet

  Gjennom grunnervervet går vi gjennom prosessen trinn for trinn. Vi sjekker også om det er spesielle ting på din eiendom som må tas hensyn til, og vi informere deg om hvilke avtaler som kan være aktuelle å inngå.

 • Avtalene
  Kjøpekontrakt

  Når grunneieren og vi er enige om hvilket område som skal overføres, erstatningen og eventuelle andre vilkår, skriver vi en skriftlig avtale. Når avtalen er undertegnet, betyr det at grunneieren godtar at vi overtar hele eller deler av eiendommen i tråd med vilkårene i avtalen.

  Opsjonsavtale

  Før reguleringsplanen er vedtatt, kan det være aktuelt med en opsjonsavtale. Fordi reguleringsplanen ennå ikke er vedtatt av kommunen er det fortsatt usikkert hvilket område som må erverves. Med en opsjonsavtale får vi en rett, men ikke plikt, til å overta området som er omfattet av avtalen. Grunneieren aksepterer med en opsjonsavtale at vi kan ta i bruk området i tråd med reguleringsplanen når den er vedtatt. Grunneieren mottar en opsjonspremie.

  Hvis vi velger å bruke opsjonen, vil avtalen følges opp med tilbud om en kjøpekontrakt. Hvis vi ikke blir enige om endelig avtale, vil erstatningen bli bestemt av en skjønnsrett (avtaleskjønn).

  Avtale om tiltredelse

  Ved å inngå en avtale om tiltredelse får vi tilgang til nødvendig område i samsvar med reguleringsplanen. Dette betyr at grunneieren aksepterer at arbeidet kan starte, selv om det fortsatt er behov for enkelte avklaringer. Dette kan være størrelsen på erstatningen eller forhold på eiendommen. Utbyggingen kan da starte, selv om vi ikke er enige om en endelig avtale. Grunneieren beholder de samme rettigheter til erstatning etter tiltredelsesavtalen er signert. Hvis vi ikke blir enige om erstatningen eller andre forhold, vil erstatningen bli bestemt av en skjønnsrett (avtaleskjønn).

  Vedtak om ekspropriasjon

  Hvis vi ikke klarer å komme til enighet om tiltredelse av området, vil det bli fattet vedtak om ekspropriasjon etter at reguleringsplanen er vedtatt. Uenighet om avtalen kan være fordi grunneier ikke godtar overføringen eller tilbudet om erstatning fra oss.

 • Hva er erstatningen?

  Grunneier har rett til å få full erstatning for det økonomiske tapet sitt. Hver eiendom er unik, så erstatningen vil variere fra sak til sak. Nye Veier ønsker å tilby en minnelig erstatning som ikke skal være lavere enn det som ville blitt resultatet i en rettslig vurdering.

  Her er hvordan erstatningen beregnes for ulike typer eiendommer:

  Hel bolig

  Vi kjøper boliger for å bygge veier og jernbaner. Dette kan være vanskelig for de som blir berørt. Vi forstår at det kan ta tid å finne en ny bolig, så vi tar oss god tid i slike situasjoner.

  • For de som bor i boligen selv, tilbys en erstatning basert på gjenervervsverdien. Dette skal dekke kostnadene ved å kjøpe en ny bolig og inkluderer vanligvis nåværende markedsverdi, flyttekostnader, dokumentavgift og tinglysingsgebyr.
  • Andre boliger, som utleieboliger, erstattes enten etter markedsverdi eller bruksverdi (fremtidig netto leieinntekter).

  For å fastsette riktig erstatning vil en uavhengig takstmann eller eiendomsmegler med lokalkunnskap vurdere boligens verdi. Hvis det er nødvendig for boligeiere å fortsette å bo i boligen i en overgangsperiode, kan Nye Veier være fleksible med dette, men det må avtales individuelt i hver sak. Det er imidlertid ikke Nye Veiers plikt å finne en ny bolig for boligeierne.

  Del av bolig- eller næringseiendom
  • Erstatningen beregnes av differansen mellom eiendommens verdi før og etter avståelse av arealet.
  Dyrka mark

  Erstatningen baseres vanligvis på bruksverdi, som inkluderer erstatning for inntektstap over tid.

  Skog
  • Skogeiere får erstatning basert på grunn- og venteverdi, samt nettoverdi av tømmeret.
 • Hva hvis vi ikke blir enige?

  Når grunneier og vi ikke blir enige om hvor mye areal som skal avstås eller om erstatningen, trengs det en rettslig vurdering. Enten det er enighet om en avtale eller det må tas en avgjørelse gjennom ekspropriasjon, er det en rettslig instans som bestemmer erstatningen.

  Grunneiers utgifter til advokat og teknisk hjelp dekkes av oss.

Ofte stilte spørsmål - og svarene

 • Min eiendom kan bli berørt. Hva gjør jeg?

  Dersom eiendommen din blir direkte berørt, vil vi ta kontakt med deg. Da vil du få informasjon om den videre prosessen med å komme til enighet om nødvendige avtaler.

  Det er viktig at du følger med på arbeidet med planleggingen. Det er din rett til å gi innspill til arbeidet med planene når de er på høring. Du bør gi dine innspill så tidlig som mulig.

 • Hva får jeg i erstatning?

  Enhver eiendom er unik. Derfor vil også erstatningene variere fra sak til sak. Vi ønsker å inngå en minnelig avtale med deg. Vi forutsetter da at erstatningen ikke vil være lavere enn det vi antar ville blitt resultatet i et skjønn. 

  Vårt mål er at det skal være gunstigere å inngå en avtale med oss, enn å gå til et skjønn.

 • Hva skjer hvis vi ikke blir enige?

  Hvis du ikke blir enig med oss om størrelsen på arealet eller erstatningen, vil det bli fattet vedtak om ekspropriasjon etter at reguleringsplanen er vedtatt.

  Erstatningen blir da fastsatt av skjønnsretten. Da brukes det samme regelverket som vi bruker i de minnelige forhandlingene. Du får dekket kostnadene til nødvendig juridisk bistand fra en advokat i forbindelse med et skjønn.

 • Når får jeg vite hvor veien kommer?

  Når vi bygger, kan det være utfordrende å være nabo. Dette har vi forståelse for.

  Det følger av regelverket at du må finne deg i noen ulemper i en periode. Vi forsøker å tilpasse arbeidene, slik at ulempene kan minimeres.

  Vi legger vekt på god dialog med naboer når vi bygger. Du vil få en dedikert person hos vår totalentreprenør, som du kan kontakte.

 • Hva skjer når det bygges?

  Vi legger vekt på god dialog med naboer når vi bygger. Du vil få en dedikert person hos vår totalentreprenør, som du kan kontakte.

  Når vi bygger, kan det være utfordrende å være nabo. Dette har vi forståelse for. Det følger av regelverket at du må finne deg i noen ulemper i en periode. Vi forsøker å tilpasse arbeidene, slik at ulempene kan minimeres. 

   

 • Hva med støyen fra veien?

  Det finnes retningslinjer for hvordan støy skal håndteres. Dersom det er grunnlag for det, vil det bli bygd støyvoller eller støyskjermer. Det kan være nødvendig å gjøre tiltak på bolighuset for å minske støyen. Dette er ikke del av grunnervervet, men vil bli håndtert av vår totalentreprenør eller et rådgivningsfirma.

  Vår rådgiver vil ta kontakt med deg/dere og be om en befaring. På befaringen vil de kartlegge blant annet vindustype, tykkelse på vegger, isolasjon og ventiler. Ut fra dette vil rådgiver foreslå tiltak som må gjøres for at støykravet skal være godt nok ivaretatt på din eiendom. En av uteplassene dine skal også tilfredsstille støykravet.

Juss og etikk

Vi skal behandle alle grunneieres rettferdig og gi dem god veiledning om regelverket.

Eiendomsretten står sterkt i Norge, og prinsippet om «full erstatning» er godt etablert og beskyttet av Grunnloven.

Vi forplikter oss til å ha høy etisk standard når vi kjøper eiendom og rettigheter. Grunneiere skal møtes med respekt og likeverd.

To voksne menn sitter ute og diskuterer. Mannen til høyre har en jakke med Nye Veiers logo.

Hva med juridisk bistand?

Vi kan betale utgifter til nødvendig juridisk bistand, for eksempel fra advokat. Grunneier står fritt til å velge advokat selv.

Av erfaring vet vi det er viktig at advokaten har relevant kompetanse, kapasitet og erfaring med denne type arbeid. Etter forespørsel, kan vi opplyse om hvilke advokater som allerede er engasjert av andre grunneiere i prosjektet. 

Omfanget av den juridiske hjelpen må avklares med oss på forhånd. Avklaringen er viktig for å unngå at grunneier får kostnader utover det vi mener er nødvendig i forhold til sakens karakter og kompleksitet.

En forutsetning for at vi betaler utgifter til juridisk bistand i forbindelse med forhandlinger og skjønn, er at grunneierne samler seg om et begrenset antall advokater.

Det kan i enkelte saker også være nødvendig med teknisk bistand til å gjennomføre takst og vurderinger av verdi. Dette må også avklares med oss på forhånd.

Hvilke lover gjelder?

Arbeidet med å erverve eiendommer og rettigheter er regelstyrt. Her gjelder blant annet:

 • oreigningsloven
 • ekspropriasjonserstatningsloven
 • skjønnsprosessloven
 • vegloven med tilhørende forskrift
 • en rekke rettsavgjørelser.

Dette er grunnlaget for erstatningene og forhandlingene med Nye Veier. Skjønnsretten vil basere sin vurdering på de samme reglene.

 

Enklere dialog

Arbeidet med å erverve grunn og rettigheter innebærer mange dokumenter og mye kommunikasjon, som det kan være vanskelig å holde oversikt over. Særlig når arbeidet skjer over flere år, og mange parter i arbeidet.

For deg som grunneier eller advokat blir det mer oversiktlig når informasjonen finnes på ett sted. Du får full oversikt over hele saken. Vi  gir deg tilgang når det er aktuelt.

Vi har utviklet en plattform som samler dokumentasjonen og kommunikasjonen ett sted. Arkiv, kart, oppgjør og kommunikasjon samles på en flate. Manuelle oppgaver som før tok  mye tid er nå digitalisert og automatisert.