Grunnerverv

For deg som har eiendom, som eller kan bli berørt av Nye Veiers prosjekter

Hva?

Grunnerverv er arbeidet  der Nye Veier sikrer seg eiendom og rettigheter som er nødvendige for å realisere våre prosjekter. Store vei- og jernbaneprosjekter får konsekvenser for mange. Vi har stor forståelse for at planlegging og bygging av nye veier og jernbane kan oppleves som utfordrende.

Hvordan?

Grunneiere blir tatt vare på gjennom detaljerte regler og tidligere avgjørelser i domstolene. Dette sikrer at oppgjør skjer på en trygg og riktig måte.

Gjennomføringen steg for steg

Juss og etikk

Eiendomsretten står sterkt i Norge. Begrepet «full erstatning» har lang tradisjon i rettspraksis og er forankret i Grunnloven. Arbeidet med å erverve eiendommer og rettigheter er regelstyrt. Her gjelder blant annet oreigningsloven, ekspropriasjonserstatningsloven, skjønnsprosessloven, vegloven med tilhørende forskrift og en rekke rettsavgjørelser. Dette er grunnlaget for erstatningene og forhandlingene med Nye Veier. Skjønnsretten vil basere sin vurdering på de samme reglene.

Nye Veier skal ha høy etisk standard i arbeidet med grunnerverv. Grunneiere skal møtes med respekt og likeverd.

Juridisk bistand

Nye Veier skal ivareta alle grunneieres rettigheter på en god måte. Vi skal gi grunneiere god veiledning om regelverket. Vi kan betale utgifter til nødvendig juridisk bistand, for eksempel fra advokat. Grunneier står fritt til å velge advokat selv. Av erfaring vet vi det er viktig at advokaten har relevant kompetanse, kapasitet og erfaring med denne type arbeid. Etter forespørsel, kan Nye Veier opplyse om hvilke advokater som allerede er engasjert av andre grunneiere i prosjektet. Omfanget av den juridiske hjelpen må avklares med Nye Veier på forhånd. Avklaringen er viktig for å unngå at grunneier får kostnader utover det Nye Veier mener er nødvendig i forhold til sakens karakter og kompleksitet.

En forutsetning for at Nye Veier betaler utgifter til juridisk bistand i forbindelse med forhandlinger og skjønn, er at grunneierne samler seg om et begrenset antall advokater. Det kan i enkelte saker også være nødvendig med teknisk bistand til å gjennomføre takst og vurderinger av verdi. Dette må også avklares med Nye Veier på forhånd.

Ofte stilte spørsmål

Hva betyr det for deg?

Noen har kanskje skjønt en stund at veien kommer kan komme. For andre kan det være et sjokk. Det er dette vi tenker på når vi skal møte deg som blir påvirket av veibygging. Vi vet at du har mange spørsmål og følelser. Kanskje du er sinna, lei deg, eller bare veldig usikker.

Vi har plikt til å ta vare på deg og finne en løsning. En viktig del av jobben vår er å lytte til det du har å si. Snakke sammen. Og forstå hva alt dette betyr for deg.

Kontakt grunnerverv

E6 Trøndelag

Lars Håvard Verkland


Telefon:+47 975 11 662

E-post:lars-haavard.verkland@nyeveier.no

E6 Innlandet

Vidar Hagen


Telefon:+47 911 69 663

E-post:vidar.hagen@nyeveier.no

E39 Sørvest

Ole-Terje Mosvold Pedersen


Telefon:+47 481 53 068

E-post:ole-terje.pedersen@nyeveier.no

E18 Sørøst

Ole-Terje Mosvold Pedersen


Telefon:+47 481 53 068

E-post: ole-terje.pedersen@nyeveier.no

Fellesprosjektet Ringeriksbanen + E16

Andreas Noreik Jansen


Telefon:+47 452 70 642

E-post:andreas.jansen.noreik@nyeveier.no

Vestlandet

Ole-Terje Mosvold Pedersen


Telefon:+47 481 53 068

E-post:ole-terje.pedersen@nyeveier.no

E16 Kongsvinger – E6

Vidar Hagen


Telefon:+47 911 69 663

E-post:vidar.hagen@nyeveier.no

Nord-Norge

Lars Håvard Verkland


Telefon:+47 975 11 662

E-post:lars-haavard.verkland@nyeveier.no