Forslag til reguleringsplan for E18 Ytre ringvei oversendt Kristiansand kommune

Nye Veier har sendt forslag til detaljregulering for E18 Ytre ringvei til Kristiansand kommune for administrativ og politisk behandling. Prosjektet vil sikre forutsigbar og robust veitilknytning gjennom Agder.

I tråd med de overordnede samfunnsmålene vil aktuelle arbeidsmarkeder knyttes tettere sammen. Ringveien vil gi et bedre skille mellom lokal, regional og nasjonal trafikk gjennom Kristiansand.

-Nye Veier er opptatt av samfunnsnytte og klimavennlige løsninger i våre prosjekter. I arbeidet med denne reguleringsplanen er det gjennomført et omfattende arbeid med konsekvensutredning med tanke på blant annet sikkerhet, klima, miljø, støy og massehåndtering. Vi håper og tror at denne planen blir vedtatt og er trygge på at dette veiprosjektet vil føre til bedre sikkerhet, mindre kø og mer vei for pengene, sier Asbjørn Heieraas, plandirektør i Nye Veier.

Mindre belastning på natur- og friluftsområder

Sammenlignet med kommunedelplan for Ytre ringvei vil reguleringsplanforslaget bidra til kortere veilinje mellom Vige og Grauthelleren.

-Det vil bli mindre belastning på natur- og friluftsområder i Dalane og mindre negativ påvirkning på bomiljøene i dagsonene i Vige og Dalane. I tillegg vil tunnel under Otra gjøre at bymarka og Jegersberg skånes for støy, støv og visuell støy sammenlignet med bruløsningen i kommunedelplanen, sier Thomas Kaaløy jensen, planprosjektleder i Nye Veier.

Massehåndtering

Planforslaget tilrettelegger for at overskuddsmassene fra veiutbyggingen kan disponeres på områder vest for Grauthelleren. Lokalitetene for massedisponering ligger i kort avstand fra prosjektets tunnelpåhugg på Grauthelleren. Dette muliggjør kort transportavstand på vei. Arealene planlegges opparbeidet på en måte som legger til rette for at steinressursene potensielt kan utnyttes som byggegrunn eller til uttak av masser.

Hovedelementene i planforslaget

E18 Ytre ringvei vil bli en trafikksikker, firefelts motorvei i sammenhengende toløps tunnel fra Vige til Grauthelleren, med fartsgrense 110 km/t i det meste av tunnelen. Veien vil bidra til at transportkorridoren rundt en av Norges største byer, blir mer effektiv og mindre sårbar. Veien vil avlaste dagens hovedveisystem gjennom Kristiansand.

Ytre ringvei vil gå i tunnel under Otra. Det vil bli kryss i hver ende av tunnelen, i Vige og ved påkobling til det nye krysset ved Grauthelleren.  I tillegg vil det bli kryss i fjell under Dalane med egne rampetunneler opp til Rv9. Anleggsarbeidet er anslått å ta 4,5 år.

Anleggsgjennomføring

Anleggsarbeidet som kreves for å bygge E18 Ytre ringvei vil merkes, spesielt ved dagsonene i Vige og ved Dalane. For å redusere byggetiden og minimere massetransporten i området, foreslår Nye Veier å drive rampetunnelene i Dalane, innenfra og ut. Med nye støyskjermer langs riksvei 9 vil støyforholdene her forbedres.

– Her har vi et prosjekt hvor mesteparten av arbeidet vil foregå under bakken, det får begrensede konsekvenser for beboere i området og stor nytte for regionen, sier Kaaløy Jensen.

Videre saksbehandling i Kristiansand kommune

Forslaget skal ventelig behandles politisk i Kristiansand kommune høsten 2023. Etter politisk behandling vil planen bli sendt ut på høring, og lagt ut til offentlig ettersyn i minimum seks uker. Dette varsles og sendes ut til berørte parter og høringsinstanser, som får muligheten til å sende innspill og kommentarer til planforslaget. Reguleringsplanen kan tidligst vedtas vinteren 2024.

Kontakter

Thomas Kaaløy Jensen
Prosjektleder plan
thomas.kaaoy.jensen@nyeveier.no

Asbjørn Heieraas
Plandirektør
+47 975 63 620
asbjorn.heieraas@nyeveier.no

Christian Altmann
Kommunikasjonsdirektør
90968541
christian.altmann@nyeveier.no

Lenker

E18 Ytre Ring

Bilder