Møter og medvirkning

Nye Veier har optimalisert og vurdert to konsepter på strekningen E18 Tvedestrand-Bamble. Det ene er reguleringsforslaget fra 2021 og det andre er mulighetene for mer gjenbruk av eksisterende vei. Nye Veier har nå lagt fram de faglige vurderingene og anbefaling om videre planprosess for strekningen.

Det vil gå noe tid før det foreligger et nytt forslag til reguleringsplan. I forbindelse med en framtidig høringsperiode vil Nye Veier sammen med kommunene legge til rette for medvirkning. Det er etablert en samarbeidsarena mellom Nye Veier, kommunene og øvrige fylkeskommunale og statlige myndigheter der det er jevnlige møter. 

Medvirkning bidrar til et bedre kunnskapsgrunnlag, innsikt i lokale forhold og dermed bedre planer. Plan- og bygningsloven ligger til grunn for medvirkning i planprosesser for befolkningen, kommuner, offentlige etater, grunneiere og andre aktører. Plan- og bygningsloven §§ 12-8 – 12-15 gir berørte og interesserte parter anledning til å ta del i prosessen på likeverdige vilkår. Formålet er å bidra til gode løsninger, legge til rette for at berørte og interesserte aktører kan komme til orde, fremme engasjement og være en arena for deltakelse og fremskaffe et godt beslutningsgrunnlag.

For siste oppdaterte informasjon om delstrekningene vennligst gå her: E18 Tvedestrand-Gjerstad, eller på E18 Gjerstad-Bamble.