Hva er prosjektet?

Nye Veier bygger ny E6 fra Roterud i Gjøvik kommune til Storhove i Lillehammer kommune. Den 23 km lange strekningen blir bygget som firefelts motorvei med 110 km/t. E6 Roterud - Storhove er den del av den helhetlige utbyggingen av ny E6 mellom Moelv og Øyer.
Det skal bygges en tunnel på cirka fire kilometer forbi Lillehammer på vestsiden av Lågen. Den vil strekke seg fra Øyresvika ved Vingnes til Trosset ved Lågen. I tillegg planlegges det ny bro over Lågen ved Hovemoen.

Ny vei gir økt trafikksikkerhet, bedre fremkommelighet og stimulerer til vekst og utvikling i Innlandet og andre regioner. Veien knytter sammen kommunene i Mjøsområdet, og områdene omkring. Dette er en samlet befolkning på over 200 000 innbyggere.

Veien er også svært viktig i arbeidet med å knytte regioner tettere sammen. Den nye veien har stor betydning for både person- og godstransport for Oslo-området, Trøndelag og ikke minst på Nordvestlandet. Veien er også viktig med tanke på at Innlandet har Norges største hytteområde og stor helge- og ferieutfart både sommer og vinter.

I dag passerer det mellom 10 000 og 17 000 kjøretøy pr. døgn på strekningen Moelv til Øyer, alt ettersom hvor på strekningen vi måler. Det er beregnet at omtrent 12 000 kjøretøy pr. døgn vil passere den nye brua ved Lågen i 2045.

Nye Veier bygger lange strekninger og planlegger helhetlig. Slik klarer Nye Veier å få mer igjen for fellesskapets ressurser, redusere utslippene av klimagasser og redusere kostnadene.

Fremtidens infrastruktur
Nye Veier følger kravet i Nasjonal transportplan om å redusere utslippene fra bygging av veier med 40 prosent innen 2030. Dette har vi klart på E6 strekningen fra Kolomoen til Moelv ved at vi lot entreprenørene konkurrere på reduksjon av klimagassutslipp.

Et viktig tiltak for å redusere utslippene er å bruke mest mulig av den eksisterende veien, og oppgradere den. På strekningen mellom Roterud og Storhove skal Nye Veier ta vare på det som er bra og forsterke veien der det er nødvendig. Målet er å gjenbruke store deler av eksisterende E6. Nye Veier følger de nasjonale målene og retningslinjene om å begrense tap av landbruksarealer. Dette gjelder både eksisterende matjord og dyrkbare arealer.

At entreprenørene konkurrerer på reduksjon av utslipp fører til at de gjør bevisste materialvalg og at de for eksempel reduserer unødig omfang av betong og stål. Entreprenørene sørger også for å minimere flytting av masse og i størst mulig grad erstatte vegetasjon som går tapt under byggingen. Med fremtidige transportløsninger bestående av nullutslippsteknologi, som for eksempel biler, busser og lastebiler som driftes med elektrisitet eller hydrogen, blir den nye veien gjennom Innlandet en viktig del av fremtidens moderne infrastruktur. 

 

Bilde: Bro over Lågen ved Hovemoen