Menneskerettigheter

Nye Veier forplikter seg til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i henhold til OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Nye Veier arbeider for å utvikle en ansvarlig anleggsbransje. Nye Veier er en slank byggherre og vi bruker totalentrepriser som vår kontraktsform. Derfor gjør vi selv få innkjøp av råvarer og tjenester. Vi har likevel et selvstendig ansvar for å sikre at våre leverandører realiserer våre forpliktelser og mål. Nye Veier har iverksatt flere tiltak for å redusere risiko for brudd på etiske krav i leverandørkjeden. Vi gjør et grundig arbeid når vi kvalifiserer leverandører. Nye Veier velger seriøse og solide samarbeidspartnere til våre prosjekter.

Vår forpliktelse til å respektere grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er forankret i styret, og forpliktelsen fremkommer blant annet av Nye Veiers retningslinjer om respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold og Nye Veiers etiske krav til leverandører.

Før kontraktene blir tildelt gjør vi nøye undersøkelser av totalentreprenørene, blant annet grunnleggende menneskerettigheter og retten til anstendige arbeidsforhold.

Nye Veier krever at leverandørene skal følge våre etiske krav. Dette inkluderer grunnleggende menneskerettigheter og retten til anstendige arbeidsforhold.

For å redusere arbeidslivskriminalitet og sosial dumping stiller vi krav til leverandørene om at de skal gjøre registreringer og bruke våre informasjonssystem. Totalentreprenørene skal ha gode rutiner for å registrere sine underentreprenører. Vi følger opp kravene under leveransene med å kontrollere og revidere. Vi kontrollerer blant annet lønns- og arbeidsvilkår hos leverandører og underleverandører.

Nye Veier har en samarbeidsavtale med Landsorganisasjonen(LO). LO-koordinatorer bidrar blant annet i vårt arbeid med oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår hos våre kontraktsparter og deres kontraktsmedhjelpere. 

Nye Veier samarbeider med Skatteetaten mot arbeidslivskriminalitet innenfor anleggssektoren.

Det er et kontinuerlig arbeid for Nye Veier å vurdere risikoen for alvorlige brudd på menneskerettigheter og retten til anstendig arbeid.

Nye Veier utvikler hvordan vi skal følge opp intensjonene og bestemmelsene i åpenhetsloven.

Nye Veier gjennomførte høsten 2022 en overordnet risikovurdering. Dette innebar kartlegging av leverandører og en prioritering av hvilke leverandører som har størst risiko for brudd. De store totalentreprisene i utbyggingsprosjektene utføres av leverandører der vi mener å ha størst påvirkningsmulighet og størst omsetning. Anleggsprosjektene er komplekse, har mange involverte kontraktsmedhjelpere og lange leverandørkjeder. Nye Veier har videre identifisert at de prioriterte områdene

 • Sikre arbeidsforhold (HMS)
 • Anstendige arbeidsvilkår
 • Diskriminering
 • Moderne slaveri
 • Barnearbeid

Dette er områder vi skal fokusere på i  ytterligere kartlegginger gjennom egenrapportering fra våre største leverandører. De prioriterte risikoleveransene er

 • Metall, blant annet til stål
 • Tekstiler og arbeidstøy
 • Byggesteiner (portaler og kantstein)
 • Transportleveranser (internt i prosjektet og leveranser)
 • Bruk av utenlandsk arbeidskraft
 • Produkter som inneholder konfliktmineraler.

Vi har tatt stilling til kontraktsstørrelse når aktsomhetsvurderinger skal gjennomføres. Våre overordnede risikovurderinger vil bidra til å korrigere omfang og områder samt kapasitet til tiltak, samhandling, måling og korrigering,

Mer informasjon om dine rettigheter finner du på disse kildene:

Vår redegjørelse for 2022.

Ta direkte kontakt med oss hvis du ønsker mer informasjon om våre risikoer, og hvordan vi jobber med å følge opp menneskerettigheter og sikre retten til anstendige arbeidsforhold.
Merk gjerne e-posten med «Åpenhetsloven», og tema i emnefeltet. Det gjør det lettere for oss å sikre at dine rettigheter etter åpenhetsloven blir fulgt opp.

Send en epost til post@nyeveier.no

 

 

 

Bilder