Om prosjektet

 

Strekningen Marstein-Flatmark er ca. 9 km og har lav veistandard med smal vei, redusert fartsgrense, skarp kurvatur, flaskehalser og nærføring til jernbanen og Rauma elv. Som følge av dette er deler av strekningen også ulykkesbelastet, og det oppleves redusert framkommelighet særlig vinterstid. Det er stor tungtrafikkandel på strekningen.

 

 

Statens vegvesen har utarbeidet forslag til reguleringsplan for strekningen, som ble oversendt til Rauma kommune i juni 2021. Rauma kommune har utsatt saken i påvente av at Nye Veier går gjennom planmaterialet for å se etter optimaliseringsmuligheter både når det gjelder prissatte og ikke-prissatte konsekvenser.

Mål for prosjektet

Prosjektet skal løse flere mål og blant utvikle. 

  • Kostnadseffektive løsninger som gir akseptabel netto nytte for veiløsningen.
  • Løsninger som ivaretar trafikksikkerheten på strekningen.
  • Løsninger som minimerer klimagassutslipp og følger opp Nye Veiers klimastrategi.
  • Løsninger som minimerer arealbeslag, hensyntar naturmangfold og områder med nasjonal eller regional verneverdi.
  • Løsninger som gir tilstrekkelig fleksibilitet i porteføljestyringen og for entreprenøren i anleggsgjennomføringen.

Det skal også benyttes løsninger som benytter det etablerte anlegget i utvikling av nye løsninger (sirkulærøkonomi).

 

Nasjonal Transportplan 


Et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i 2050 er det overordnede og langsiktige målet for transportsektoren i Norge. I Nasjonal Transportplan er det utviklet fem likestilte mål som gir retningen for ressursbruken i planperioden som illustrert i figuren nedenfor.

 

 

Et bærekraftig utbyggingsprosjekt

Målene i Nasjonal Transportplan legger føringer for plan- og utbyggingsprosjektene i Nye Veier sin prosjektportefølje. Vi skal arbeide for å oppnå lavere klimagassutslipp og redusert klimafotavtrykk. Et viktig område i vår klima- og miljøstrategi er mål og tiltak for å øke bærekraften i prosjektene. Et viktig tiltak for å redusere utslippene kan være å gjenbruke mest mulig av den eksisterende veien.

På strekningen Flatmark-Marstein går veien gjennom områder med store nasjonale og regionale verdier. Deler av dalen ligger innenfor Romsdalen landskapsvernområde, har nærføring til Rauma elv som er et nasjonalt, vernet vassdrag, og har nærføring til verdifulle kulturminner, friluftsområder, gårdsbruk og dyrkamark og boligbebyggelse. Nye Veier har som mål å redusere de negative konsekvensene prosjektet har på miljø og samfunn, samtidig som det skal etableres et effektivt og trafikksikkert vegsystem på strekningen.

Kontaktinformasjon

Om prosjektet: e-post Jarle Tangen, prosjektutviklingssjef, tlf. 924 57 020

Om reguleringsplanarbeidet: e-post Harald Monsen, prosjektleder plan, tlf. 918 11 628

Om grunnerverv: e-post  Lars-Håvard Verkland, seniorrådgiver grunnerverv, tlf 975 11 662