Planprosess i Nye Veier

Et stort utbyggingsprosjekt må gjennom flere runder med planlegging.
Jo lenger ut i planleggingsprosessen en kommer, jo mer detaljert blir planene.

Godt kunnskapsgrunnlag og medvirkning gir bedre planer

Når en vei skal bygges er det kommunepolitikerne som vedtar endelig veitrasé og detaljløsninger i utbyggingen. Politikerne gjør vedtak på grunnlag av vurderinger og anbefalinger fra Nye Veier og innspill som har kommet inn ved offentlige ettersyn og høringer. Nye Veier sender sin anbefaling til kommunen for behandling og politikerne beslutter og fatter endelig vedtak.

For å utvikle gode planprosjekter er det nødvendig med kunnskap om lokale forhold. Derfor er det viktig at de som kan bli berørt av eller interessert i en veiutbygging kommer med innspill. Det blir bedre planer når kommuner, offentlige etater, grunneiere og andre deltar i planprosessen og kommer med innspill. Hensikten med innspill er å få bedre innsikt i lokale problemstillinger som kan være relevant i planprosessen og for utarbeiding av løsninger. 

For å legge til rette for medvirkning arrangerer Nye Veier informasjonsmøter sammen med kommunene. Det etableres også digitale portaler som tilrettelegges slik at alle kan komme med innspill om lokale forhold. 

Interkommunalt plansamarbeid (IKP)

I noen av Nye Veier sine planprosjekter har kommunene organisert arbeidet i et interkommunalt plansamarbeid. Det er et samarbeid mellom to eller flere kommuner når de mener det er hensiktsmessig for å samordne planleggingen over kommunegrenser. Samarbeidet kan omfatte alle kommunale plantyper. Interkommunalt plansamarbeid er beskrevet i plan- og bygningsloven, men det er ikke mange eksempler på interkommunalt plansamarbeid i veibygging i Norge. 

Eksempel på IKP fra Nye Veiers veiprosjekter:

I 2018 startet et interkommunalt plansamarbeid mellom åtte berørte kommuner og Nye Veier for utarbeidelse av kommunedelplan E18 Dørdal –Grimstad. Det ble etablert et styre for plansamarbeidet og ordførerne representerte den enkelte kommunen. De åtte kommunene som inngår i plansamarbeidet er Bamble, Kragerø, Gjerstad, Vegårshei, Risør, Tvedestrand, Arendal og Grimstad. Dette plansamarbeidet er et pilotprosjekt i norsk veibygging. Prosjektet er også første gang Nye Veier skulle utarbeide kommunedelplan med konsekvensutredning. Høsten 2019 hadde alle åtte kommunene vedtatt kommunedelplan for strekningen. Les mer om E18 Dørdal – Grimstad her. Nye Veier tar samme modell i bruk for utarbeidelse av kommunedelplan på strekningen E16 Kløfta – Kongsvinger. Les mer om E16 Kløfta – Kongsvinger her.

Planfasene

Samferdselsdepartementet har tatt en ny og tydeligere rolle i NTP-arbeidet for å styrke arbeidet med mer effektiv ressursbruk, og for å svare best mulig på de samfunnsmessige utfordringene. Det legges nå opp til en mer dynamisk prosess mellom transportvirksomhetene og departementet, og en tidligere politisk dialog mellom departementet og regionale myndigheter.

Nasjonal transportplan (NTP) utarbeides av Statens Vegvesen, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Avinor og Nye Veier, og omhandler prioriteringer innen samferdselssektoren de neste 12 årene. Disse prioriteringene danner utgangspunktet for hvilke tiltak som skal planlegges og bygges de neste årene. Store tiltak som er omtalt i NTP, må gjennom ulike planfaser før tiltaket kan bygges.