Planprosess i Nye Veier

Et stort utbyggingsprosjekt må gjennom flere runder med planlegging.
Jo lenger ut i planleggingsprosessen en kommer, jo mer detaljert blir planene.

Deltakelse gir bedre planer

Det er ikke mulig for oss i Nye Veier å vite alt om lokale forhold. Derfor vil vi gjerne at de som er berørt av eller interessert i en veiutbygging kommer med innspill. Vår erfaring er derfor at vi får bedre planer når kommuner, offentlige etater, grunneiere og andre deltar aktivt i planprosessen. For å sikre medvirkning og god informasjon, inviterer Nye Veier til informasjonsmøter og medvirkningsportaler for allmennheten og dialogmøter med organisasjoner, næringsliv og andre interessenter i hver enkelt berørt kommune. Medvirkningsportaler er internettsider som tilrettelegges slik at alle kan komme med innspill om lokale forhold. Innspillene med tilhørende informasjon kartfestes.

 

Ønsker innspill tidlig

Hensikten med tidlig informasjon er at vi som planleggere lettere får innsikt i lokale problemstillinger som kan være relevant for utarbeiding av løsninger. Viktig informasjon som kommer inn på et tidlig stadium letter gjennomføringen av planarbeidet og gir raskere og bedre planprosesser.


Når en vei skal bygges, er det kommunepolitikerne som vedtar endelig veitrasé og detaljløsninger i utbyggingen. Politikerne gjør vedtak på grunnlag av vurderinger og anbefalinger fra Nye Veier og offentlige høringer. Kort fortalt – Nye Veier sender sin anbefaling til kommunen for behandling, politikerne beslutter. For å få til en best mulig plan uten for mange endringer, ønsker vi innspill så tidlig som mulig i planprosessen.

 

Interkommunalt plansamarbeid (IKP)

Et Interkommunalt plansamarbeid er et samarbeid mellom to eller flere kommuner når det er hensiktsmessig å samordne planleggingen over kommunegrenser. Samarbeidet kan omfatte alle kommunale plantyper. Interkommunalt plansamarbeid er beskrevet i plan- og bygningsloven, men det er ikke mange eksempler på interkommunalt plansamarbeid i veibygging i Norge. Nye Veier tror interkommunalt plansamarbeid er en god løsning for store og viktige prosjekter.

 

Eksempel på IKP fra Nye Veiers veiprosjekter:

I 2018 startet et unikt interkommunalt plansamarbeid mellom åtte berørte kommuner og Nye Veier for utarbeidelse av kommunedelplan E18 Dørdal –Grimstad. Det ble etablert et styre for plansamarbeidet og ordførerne representerte den enkelte kommunen. De åtte kommunene var Bamble, Kragerø, Gjerstad, Vegårshei, Risør, Tvedestrand, Arendal og Grimstad. Dette interkommunale plansamarbeidet er et pilotprosjekt innen norsk veibygging. Prosjektet er også første gang Nye Veier skulle utarbeide kommunedelplan med konsekvensutredning. Høsten 2019 hadde alle åtte kommunene vedtatt kommunedelplan for strekningen. Les mer om E18 Dørdal – Grimstad her. Nye Veier tar samme modell i bruk for utarbeidelse av kommunedelplan på strekningen E16 Kløfta – Kongsvinger. Les mer om E16 Kløfta – Kongsvinger her.

Planfasene

Samferdselsdepartementet har tatt en ny og tydeligere rolle i NTP-arbeidet for å styrke arbeidet med mer effektiv ressursbruk, og for å svare best mulig på de samfunnsmessige utfordringene. Det legges nå opp til en mer dynamisk prosess mellom transportvirksomhetene og departementet, og en tidligere politisk dialog mellom departementet og regionale myndigheter.

Nasjonal transportplan (NTP) utarbeides av Statens Vegvesen, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Avinor og Nye Veier, og omhandler prioriteringer innen samferdselssektoren de neste 12 årene. Disse prioriteringene danner utgangspunktet for hvilke tiltak som skal planlegges og bygges de neste årene. Store tiltak som er omtalt i NTP, må gjennom ulike planfaser før tiltaket kan bygges.